Státní závěrečné zkoušky

Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá ze tří dílčích zkoušek a následné obhajoby diplomové práce:


1. Základní teoretické pojmy filosofické antropologie

2. Dějiny estetických idejí

3. Fenomenologická filosofie,

nebo Teorie literárního textu,

nebo Politická filosofie

nebo Epistemologie

4. Obhajoba diplomové práce


Dílčí části SZZ

Základní teoretické pojmy filosofické antropologie

Student si zvolí jedno z níže uvedených tří podtémat a na základě svého předloženého seznamu povinně-volitelné a volitelné literatury představí komisi základní problémy, otázky a postoje spjaté se zvoleným tématem. Časový rozsah představení se předpokládá cca. 10 minut a bude východiskem následné diskuse s komisí.


Povinně-volitelná podtémata:

1. Základní předpoklady a pojmy filosofické antropologie.

2. Základní rámce, problémy a meze metafyzického uchopování lidství.

3. Základní rámce, problémy a meze racionality.


Pokyn k sestavení seznamu literatury pro vypracování zvoleného podtématu:

K vypracování vybraného podtématu by měl student předložit seznam minimálně 6 titulů, z toho minimálně tři tituly si musí vybrat z níže uvedeného seznamu povinně-volitelné literatury, zbylé může doplnit z vlastní relevantní četby.


Seznam povinně-volitelné literatury:

1) Platón: Faidón, in: Platónovy spisy I., Praha: OIKOYMENH, 2003 (přel. F. Novotný), s. 81–160.

2) Aristotelés: O duši, Praha: Rezek, 1995.

3) Hobbes, Thomas. Leviathan, str. 13–116 (O člověku), Praha, OIKOYMENH 2009.

4) Kant, Immanuel. Idea všeobecných dějin ve světoobčanském smyslu + K věčnému míru, in: Studie k dějinám a politice, Praha, OIKOYMENH 1999 2016.

5) Marx, Karl. Ekonomicko-filosofické rukopisy. Praha, SNPL 1961 (nebo kterékoli jiné vydání).

6) Kierkegaard, Soren. Bázeň a chvění. Praha, Svoboda 1993. Str. 7-108

7) Nietzsche, Friedrich. Genealogie morálky. Praha, OIKOYMENH 2019.

8) Heidegger, Martin. Bytí a čas, Bytí a čas, Praha, OIKOYMENH 2002 (přel. I. Chvatík a kol.), zde: §§ 1–13, str. 7 – 82.

9) Jaspers, Karl. Mezní situace. Praha, OIKOYMENH 2016.

10) Arendtová, Hannah. Vita activa, str. 15–32 (Lidská podmíněnost), str. 224–322 (Jednání), Praha, OIKOYMENH 2009.

11) Scheler, Max. Místo člověka v kosmu. Praha, Academia 1968.

12) Patočka, Jan. Kacířské eseje. Praha, OIKOYMENH 2007 (nebo jakékoli jiné vydání).

13) Sartre, Jean-Paul. Vědomí a existence. Praha, OIKOYMENH 2006.

14) Fanon. Frantz., Černá kůže, bílé masky, Praha, Tranzit 2011.

15) Merleau-Ponty, Maurice. „Vnímaný svět“, „Filosof a jeho stín“, in: K. Novotný (ed.), Co je fenomén?, Červený Kostelec, P. Mervart 2010, str. 37-110.

16) Levinas, Emmanuel. Totalita a nekonečno. Praha, OIKOYMENH 1997, str. 91-222 („Interiorita a ekonomie“ a „Tvář a exteriorita“).

17) Foucault, Michel. Dějiny sexuality I. Praha, Herrmann a synové 1999.

18) Lévi-Strauss, Claude. Strukturální antropologie I. Praha, Argo 2006, str. 15-204.

19) Butler, Judith. Rámce války, Praha, Karolinum 2013.

20) Agamben, Giorgio. Homo sacer. Praha, OIKOYMENH 2011


Dějiny estetických idejí

Student si zvolí jedno z níže uvedených tří podtémat a na základě svého předloženého seznamu povinně-volitelné a volitelné literatury představí komisi základní problémy, otázky a postoje spjaté se zvoleným tématem. Časový rozsah představení se předpokládá cca. 10 minut a bude východiskem následné diskuse s komisí.


Povinně-volitelná podtémata:

1. Základní rámce, otázky a problémy estetiky.

2. Hlavní podoby a problémy vztahu umění, filosofie a dalších disciplín.

3. Otázka role umění a uměleckého díla ve vztahu k člověku.


Pokyn k sestavení seznamu literatury pro vypracování zvoleného podtématu:

K vypracování vybraného podtématu by měl student předložit seznam minimálně 6 titulů, z toho minimálně tři tituly si musí vybrat z níže uvedeného seznamu povinně-volitelné literatury, zbylé může doplnit z vlastní relevantní četby.


Seznam povinně-volitelné literatury:

1) Platón: Ústava (knihy II., III. a X.), in: Platónovy spisy IV., Praha: OIKOYMENH, 2003, str. 55–129, 343–376, + Platón: Ión, in Hippias Větší, Hippias Menší, Ión, Menexenos, OIKOYMENH, 2010, s. 435–451.

2) Aristotelés: Poetika, Praha, Svoboda, 1996.

3) Kant, I. Kritika soudnosti, Praha, Odeon 1975, str. 23-251.

4) Nietzsche, F. Zrození tragédie z ducha hudby, Praha, Gryf, 1993.

5) Heidegger, M.: Původ uměleckého díla, Praha: OIKOYMENH, 2016.

6) Gadamer, H.-G. Aktualita krásného, Praha, Triáda 2003.

7) Freud, Sigmund. „Já a ono“, „Básník a lidské fantasie“, „Nespokojenost v kultuře“, in: O člověku a kultuře, Praha, Odeon 1990 (třetí z uvedených textů též jako „Pocit stísněnosti v kultuře“, Sebrané spisy XIV).

8) Merleau-Ponty, Maurice. Oko a duch a jiné eseje, Praha, Obelisk 1971.

9) Mukařovský, J. „Umění jako sémiologický fakt“; „Funkce, norma a hodnota jako sociální fakty“, in: Studie z estetiky, Praha, Odeon 1966.

10) Jakobson, Roman. „Lingvistika a poetika“, „Dva aspekty jazyka a dva typy afatických poruch“, „Hledání podstaty jazyka“, in: Poetická funkce, Jinočany, H+H 1995.

11) Girard, R. Lež romantismu a pravda románu, Praha, Dauphin 1998.

12) Bataille, Georges. Svrchovanost, Praha, Herrmann a synové 2000.

13) Todorov, Tzvetan. Poetika prózy, Praha, Triáda 2000.

14) Kyloušek, P. (ed.), Znak, struktura, vyprávění, Praha, Host 2002.

15) Eco, U., Skeptikové a těšitelé, Praha, Argo 2007.

16) Barthes, Roland, Rozkoš z textu, Praha, Triáda 2008.

17) Kristeva, J. „Sémiotično a symbolično“, in: Jazyk lásky, Praha, One Woman Press 1004, str. 9-125.

18) Didi-Huberman, G. Před časem, Praha, Barrister & Principal 2008.

19) Deleuze, G., Proust a znaky, Praha, Herrmann a synové 1999

20) Chion, M., Hlas ve filmu, Praha, AMU 2020.


Volitelná část státní zkoušky

Student si zvolí jeden z níže uvedených čtyř okruhů a v rámci něho na základě předloženého seznamu vlastní volitelné relevantní četby vypracuje tezi, v níž by měl představit, srovnat a případně problematizovat rozmanitá vybraná pojetí a postoje spjaté se zvoleným okruhem. Časový rozsah představení teze se předpokládá cca. 10 minut a bude východiskem následné diskuse s komisí.

Tezi v rozsahu cca 1-2 NS student odevzdává nejpozději dva týdny před konáním zkoušky garantovi nebo tajemnici oboru.


Okruhy pro vypracování teze:

1. Fenomenologická filosofie.

(možnosti specifikace: základní rámce, problémy a postupy fenomenologie, konfrontace různých fenomenologických přístupů)

2. Teorie literárního textu.

(možnosti specifikace: základní problémy interpretace a teorie literárního textu, rozmanitost teorií literárního textu a jejich východiska)

3. Politická filosofie.

(možnosti specifikace: základní otázky politické filosofie, etiky a problematiky jednání)

4. Epistemologie.

(možnosti specifikace: filosofická pojetí vědění, založení věd, novověká věda, vědění v oblasti lidských záležitostí)


Pokyn k sestavení seznamu literatury pro vypracování zvoleného podtématu:

Pro vypracování teze ze zvoleného okruhu si student sestavuje seznam relevantní literatury na základě vlastní volby. Seznam by měl čítat min. 6 titulů.


Obhajoba diplomové práce

Pro obhajobu diplomní práce si student připraví prezentaci své práce v rozsahu max. 10 minut, v rámci níž by měl komisi představit:

  • jaké je téma či řešený problém a záměr diplomní práce;

  • z jakých východisek a na základě jakých hlavních pramenů práci řešil;

  • jakým způsobem a v jakých základních krocích (jen obecně) svůj záměr naplňoval;

  • k jakých závěrům se při naplňování záměru práce dobral.


Přihláška ke státním závěrečným zkouškám

  • Ke státním závěrečným zkouškám je možné přistoupit teprve po splnění všech studijních povinností, tj. dosažení 120 ECTS kreditů, úspěšném zakončení všech povinných předmětů a získání alespoň 38 kreditů z povinně-volitelných předmětů.

  • Nejprve je nutné přihlásit se na termín SZZ a obhajob v SIS.

  • Studenti se hlásí ke všem částem státní zkoušky najednou.

  • Studenti, kteří u SZZ neuspěli, musí podat novou přihlášku, ve které se přihlásí na opravný termín dané části SZZ, kterou opakují.

  • Přihláška ke SZZ a k obhajobě DP je závazná. Nedostavení se na přihlášený termín bude v souladu se studijním řádem posuzováno jako propadnutí termínu.Postup pro odevzdávání přihlášky

1. V SIS si pro každou státní zkoušku (vč. obhajoby DP a případných opravných termínů jakékoliv části SZZ) vygenerujte přihlášku pro konkrétní termín SZZ, ke které se hlásíte.

Na úvodní stránce SIS klikněte na "Státní závěrečné zkoušky" a v oddílu "Akce" zadejte "Tisk přihlášky" v daném termínu a klikněte na "Proveď". Tímto si přihlášku vygenerujete.

2. Podepsanou přihlášku odevzdejte v úředních hodinách tajemnici studijního programu, a to nejpozději k termínu stanoveném harmonogramem akademického roku.
Poslední změna: 28. únor 2021 20:46 
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Navazující magisterský studijní program

Filosofie v kontextu humanitních věd

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


garant studijního programu


tajemnice


Všechny kontakty


Jak k nám