Státní závěrečné zkoušky

Informace pro studující, kteří se zapsali do studia v akademickém roce 2023/2024 a později

Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá z obhajoby diplomové práce a dvou dílčích zkoušek.


1. Obhajoba diplomové práce

2. Filosofické ideje v estetickém a antropologickém kontextu

3. Volitelná část státní závěrečné zkoušky

 • Fenomenologická filosofie

 • Teorie literárního textu

 • Politická filosofie

 • Epistemologie


Přihláška ke státním závěrečným zkouškám


1. Obhajoba diplomové práce

Pro obhajobu diplomové práce si student/ka připraví prezentaci své práce v rozsahu max. 10 minut, v rámci níž by měl/a komisi představit:


 • jaké je téma či řešený problém a záměr diplomní práce;

 • z jakých východisek a na základě jakých hlavních pramenů práci řešil/a;

 • jakým způsobem a v jakých základních krocích (jen obecně) svůj záměr naplňoval/a;

 • k jakým závěrům se při naplňování záměru práce dobral/a.


2. Filosofické ideje v estetickém a antropologickém kontextu

Část státní závěrečné zkoušky, která se skládá ze dvou tematických okruhů, z nichž si studující volí jeden. Tyto okruhy jsou:a) Základní teoretické pojmy filosofické antropologie

Student/ka na základě svého předloženého seznamu literatury představí komisi základní problémy, otázky a postoje spjaté se základními teoretickými pojmy filosofické antropologie. Časový rozsah představení se předpokládá cca. 10 minut a bude východiskem následné diskuse s komisí.


Pokyn k sestavení seznamu literatury:

Student/ka by měl/a předložit seznam minimálně 6 titulů, z toho minimálně tři tituly si musí vybrat z níže uvedeného seznamu povinně-volitelné literatury, zbylé může doplnit z vlastní relevantní četby.


Seznam povinně-volitelné literatury:

1) Platón: Faidón, in: Platónovy spisy I., Praha: OIKOYMENH, 2003 (přel. F. Novotný), s. 81–160.

2) Aristotelés: O duši, Praha: Rezek, 1995.

3) Hobbes, Thomas. Leviathan, str. 13–116 (O člověku), Praha, OIKOYMENH 2009.

4) Kant, Immanuel. Idea všeobecných dějin ve světoobčanském smyslu + K věčnému míru, in: Studie k dějinám a politice, Praha, OIKOYMENH 1999 2016.

5) Marx, Karl. Ekonomicko-filosofické rukopisy. Praha, SNPL 1961 (nebo kterékoli jiné vydání).

6) Kierkegaard, Soren. Bázeň a chvění. Praha, Svoboda 1993. Str. 7-108

7) Nietzsche, Friedrich. Genealogie morálky. Praha, OIKOYMENH 2019.

8) Heidegger, Martin. Bytí a čas, Bytí a čas, Praha, OIKOYMENH 2002 (přel. I. Chvatík a kol.), zde: §§ 1–13, str. 7 – 82.

9) Jaspers, Karl. Mezní situace. Praha, OIKOYMENH 2016.

10) Arendtová, Hannah. Vita activa, str. 15–32 (Lidská podmíněnost), str. 224–322 (Jednání), Praha, OIKOYMENH 2009.

11) Scheler, Max. Místo člověka v kosmu. Praha, Academia 1968.

12) Patočka, Jan. Kacířské eseje. Praha, OIKOYMENH 2007 (nebo jakékoli jiné vydání).

13) Sartre, Jean-Paul. Vědomí a existence. Praha, OIKOYMENH 2006.

14) Fanon. Frantz., Černá kůže, bílé masky, Praha, Tranzit 2011.

15) Merleau-Ponty, Maurice. „Vnímaný svět“, „Filosof a jeho stín“, in: K. Novotný (ed.), Co je fenomén?, Červený Kostelec, P. Mervart 2010, str. 37-110.

16) Levinas, Emmanuel. Totalita a nekonečno. Praha, OIKOYMENH 1997, str. 91-222 („Interiorita a ekonomie“ a „Tvář a exteriorita“).

17) Foucault, Michel. Dějiny sexuality I. Praha, Herrmann a synové 1999.

18) Lévi-Strauss, Claude. Strukturální antropologie I. Praha, Argo 2006, str. 15-204.

19) Butler, Judith. Rámce války, Praha, Karolinum 2013.

20) Agamben, Giorgio. Homo sacer. Praha, OIKOYMENH 2011


b) Dějiny estetických idejí

Student/ka na základě svého předloženého seznamu literatury představí komisi základní problémy, otázky a postoje spjaté s dějinami estetických idejí. Časový rozsah představení se předpokládá cca. 10 minut a bude východiskem následné diskuse s komisí.


Pokyn k sestavení seznamu literatury:

Student/ka by měl/a předložit seznam minimálně 6 titulů, z toho minimálně tři tituly si musí vybrat z níže uvedeného seznamu povinně-volitelné literatury, zbylé může doplnit z vlastní relevantní četby.


Seznam povinně-volitelné literatury:

1) Platón: Ústava (knihy II., III. a X.), in: Platónovy spisy IV., Praha: OIKOYMENH, 2003, str. 55–129, 343–376, + Platón: Ión, in Hippias Větší, Hippias Menší, Ión, Menexenos, OIKOYMENH, 2010, s. 435–451.

2) Aristotelés: Poetika, Praha, Svoboda, 1996.

3) Kant, I. Kritika soudnosti, Praha, Odeon 1975, str. 23-251.

4) Nietzsche, F. Zrození tragédie z ducha hudby, Praha, Gryf, 1993.

5) Heidegger, M.: Původ uměleckého díla, Praha: OIKOYMENH, 2016.

6) Gadamer, H.-G. Aktualita krásného, Praha, Triáda 2003.

7) Freud, Sigmund. „Já a ono“, „Básník a lidské fantasie“, „Nespokojenost v kultuře“, in: O člověku a kultuře, Praha, Odeon 1990 (třetí z uvedených textů též jako „Pocit stísněnosti v kultuře“, Sebrané spisy XIV).

8) Merleau-Ponty, Maurice. Oko a duch a jiné eseje, Praha, Obelisk 1971.

9) Mukařovský, J. „Umění jako sémiologický fakt“; „Funkce, norma a hodnota jako sociální fakty“, in: Studie z estetiky, Praha, Odeon 1966.

10) Jakobson, Roman. „Lingvistika a poetika“, „Dva aspekty jazyka a dva typy afatických poruch“, „Hledání podstaty jazyka“, in: Poetická funkce, Jinočany, H+H 1995.

11) Girard, R. Lež romantismu a pravda románu, Praha, Dauphin 1998.

12) Bataille, Georges. Svrchovanost, Praha, Herrmann a synové 2000.

13) Todorov, Tzvetan. Poetika prózy, Praha, Triáda 2000.

14) Kyloušek, P. (ed.), Znak, struktura, vyprávění, Praha, Host 2002.

15) Eco, U., Skeptikové a těšitelé, Praha, Argo 2007.

16) Barthes, Roland, Rozkoš z textu, Praha, Triáda 2008.

17) Kristeva, J. „Sémiotično a symbolično“, in: Jazyk lásky, Praha, One Woman Press 1004, str. 9-125.

18) Didi-Huberman, G. Před časem, Praha, Barrister & Principal 2008.

19) Deleuze, G., Proust a znaky, Praha, Herrmann a synové 1999

20) Chion, M., Hlas ve filmu, Praha, AMU 2020.


3. Volitelná část státní zkoušky

Student/ka si zvolí jeden z níže uvedených čtyř okruhů a v rámci něho na základě předloženého seznamu vlastní volitelné relevantní četby vypracuje tezi, v níž by měl/a představit, srovnat a případně problematizovat rozmanitá vybraná pojetí a postoje spjaté se zvoleným okruhem. Časový rozsah představení teze se předpokládá cca. 10 minut a bude východiskem následné diskuse s komisí.


POZOR! Tezi v rozsahu cca 1-2 NS student/ka odevzdává nejpozději dva týdny před konáním zkoušky garantovi nebo tajemnici programu.


Okruhy pro vypracování teze

 • Fenomenologická filosofie

(možnosti specifikace: základní rámce, problémy a postupy fenomenologie, konfrontace různých fenomenologických přístupů)

 • Teorie literárního textu

(možnosti specifikace: základní problémy interpretace a teorie literárního textu, rozmanitost teorií literárního textu a jejich východiska)

 • 3. Politická filosofie

(možnosti specifikace: základní otázky politické filosofie, etiky a problematiky jednání)

 • 4. Epistemologie

(možnosti specifikace: filosofická pojetí vědění, založení věd, novověká věda, vědění v oblasti lidských záležitostí)


Pokyn k sestavení seznamu literatury pro vypracování zvoleného podtématu:

Pro vypracování teze ze zvoleného okruhu si student/ka sestavuje seznam relevantní literatury na základě vlastní volby. Seznam by měl čítat min. 6 titulů.


Přihláška ke státním závěrečným zkouškám

 • Ke státním závěrečným zkouškám je možné přistoupit teprve po splnění všech studijních povinností, tj. dosažení 120 ECTS kreditů, úspěšném zakončení všech povinných předmětů a získání alespoň 38 ECTS kreditů z povinně-volitelných předmětů obou kategorií.

 • Nejprve je nutné přihlásit se na termín SZZ a obhajob v SIS.

 • Studující se hlásí ke všem částem státní zkoušky najednou.

 • Studující, kteří u SZZ neuspěli, musí podat novou přihlášku, ve které se přihlásí na opravný termín dané části SZZ, kterou opakují.

 • Přihláška ke SZZ a k obhajobě DP je závazná. Nedostavení se na přihlášený termín bude v souladu se studijním řádem posuzováno jako propadnutí termínu.


Postup pro odevzdávání přihlášky

1. V SIS si pro každou státní zkoušku (vč. obhajoby DP a případných opravných termínů jakékoliv části SZZ) vygenerujte přihlášku pro konkrétní termín SZZ, ke které se hlásíte.

Na úvodní stránce SIS klikněte na "Státní závěrečné zkoušky" a v oddílu "Akce" zadejte "Tisk přihlášky" v daném termínu a klikněte na "Proveď". Tímto si přihlášku vygenerujete.

2. Podepsanou přihlášku odevzdejte v úředních hodinách tajemnici studijního programu, a to nejpozději k termínu stanoveném harmonogramem akademického roku.Informace pro studující, kteří se zapsali do studia v akademickém roce 2022/2023 a dříve

Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá ze tří dílčích zkoušek a následné obhajoby diplomové práce:


1. Základní teoretické pojmy filosofické antropologie

2. Dějiny estetických idejí

3. Volitelná část státní závěrečné zkoušky

 • Fenomenologická filosofie

 • Teorie literárního textu

 • Politická filosofie

 • Epistemologie

4. Obhajoba diplomové práce


Přihláška ke státním závěrečným zkouškám


1. Základní teoretické pojmy filosofické antropologie

Student/ka si zvolí jedno z níže uvedených tří podtémat a na základě svého předloženého seznamu povinně-volitelné a volitelné literatury představí komisi základní problémy, otázky a postoje spjaté se zvoleným tématem. Časový rozsah představení se předpokládá cca. 10 minut a bude východiskem následné diskuse s komisí.


Povinně-volitelná podtémata:

 • Základní předpoklady a pojmy filosofické antropologie.

 • Základní rámce, problémy a meze metafyzického uchopování lidství.

 • Základní rámce, problémy a meze racionality.


Pokyn k sestavení seznamu literatury pro vypracování zvoleného podtématu:

K vypracování vybraného podtématu by měl/a student/ka předložit seznam minimálně 6 titulů, z toho minimálně tři tituly si musí vybrat z níže uvedeného seznamu povinně-volitelné literatury, zbylé může doplnit z vlastní relevantní četby.


Seznam povinně-volitelné literatury:

1) Platón: Faidón, in: Platónovy spisy I., Praha: OIKOYMENH, 2003 (přel. F. Novotný), s. 81–160.

2) Aristotelés: O duši, Praha: Rezek, 1995.

3) Hobbes, Thomas. Leviathan, str. 13–116 (O člověku), Praha, OIKOYMENH 2009.

4) Kant, Immanuel. Idea všeobecných dějin ve světoobčanském smyslu + K věčnému míru, in: Studie k dějinám a politice, Praha, OIKOYMENH 1999 2016.

5) Marx, Karl. Ekonomicko-filosofické rukopisy. Praha, SNPL 1961 (nebo kterékoli jiné vydání).

6) Kierkegaard, Soren. Bázeň a chvění. Praha, Svoboda 1993. Str. 7-108

7) Nietzsche, Friedrich. Genealogie morálky. Praha, OIKOYMENH 2019.

8) Heidegger, Martin. Bytí a čas, Bytí a čas, Praha, OIKOYMENH 2002 (přel. I. Chvatík a kol.), zde: §§ 1–13, str. 7 – 82.

9) Jaspers, Karl. Mezní situace. Praha, OIKOYMENH 2016.

10) Arendtová, Hannah. Vita activa, str. 15–32 (Lidská podmíněnost), str. 224–322 (Jednání), Praha, OIKOYMENH 2009.

11) Scheler, Max. Místo člověka v kosmu. Praha, Academia 1968.

12) Patočka, Jan. Kacířské eseje. Praha, OIKOYMENH 2007 (nebo jakékoli jiné vydání).

13) Sartre, Jean-Paul. Vědomí a existence. Praha, OIKOYMENH 2006.

14) Fanon. Frantz., Černá kůže, bílé masky, Praha, Tranzit 2011.

15) Merleau-Ponty, Maurice. „Vnímaný svět“, „Filosof a jeho stín“, in: K. Novotný (ed.), Co je fenomén?, Červený Kostelec, P. Mervart 2010, str. 37-110.

16) Levinas, Emmanuel. Totalita a nekonečno. Praha, OIKOYMENH 1997, str. 91-222 („Interiorita a ekonomie“ a „Tvář a exteriorita“).

17) Foucault, Michel. Dějiny sexuality I. Praha, Herrmann a synové 1999.

18) Lévi-Strauss, Claude. Strukturální antropologie I. Praha, Argo 2006, str. 15-204.

19) Butler, Judith. Rámce války, Praha, Karolinum 2013.

20) Agamben, Giorgio. Homo sacer. Praha, OIKOYMENH 2011


2. Dějiny estetických idejí

Student/ka si zvolí jedno z níže uvedených tří podtémat a na základě svého předloženého seznamu povinně-volitelné a volitelné literatury představí komisi základní problémy, otázky a postoje spjaté se zvoleným tématem. Časový rozsah představení se předpokládá cca. 10 minut a bude východiskem následné diskuse s komisí.


Povinně-volitelná podtémata:

 • Základní rámce, otázky a problémy estetiky.

 • Hlavní podoby a problémy vztahu umění, filosofie a dalších disciplín.

 • Otázka role umění a uměleckého díla ve vztahu k člověku.


Pokyn k sestavení seznamu literatury pro vypracování zvoleného podtématu:

K vypracování vybraného podtématu by měl/a student/ka předložit seznam minimálně 6 titulů, z toho minimálně tři tituly si musí vybrat z níže uvedeného seznamu povinně-volitelné literatury, zbylé může doplnit z vlastní relevantní četby.


Seznam povinně-volitelné literatury:

1) Platón: Ústava (knihy II., III. a X.), in: Platónovy spisy IV., Praha: OIKOYMENH, 2003, str. 55–129, 343–376, + Platón: Ión, in Hippias Větší, Hippias Menší, Ión, Menexenos, OIKOYMENH, 2010, s. 435–451.

2) Aristotelés: Poetika, Praha, Svoboda, 1996.

3) Kant, I. Kritika soudnosti, Praha, Odeon 1975, str. 23-251.

4) Nietzsche, F. Zrození tragédie z ducha hudby, Praha, Gryf, 1993.

5) Heidegger, M.: Původ uměleckého díla, Praha: OIKOYMENH, 2016.

6) Gadamer, H.-G. Aktualita krásného, Praha, Triáda 2003.

7) Freud, Sigmund. „Já a ono“, „Básník a lidské fantasie“, „Nespokojenost v kultuře“, in: O člověku a kultuře, Praha, Odeon 1990 (třetí z uvedených textů též jako „Pocit stísněnosti v kultuře“, Sebrané spisy XIV).

8) Merleau-Ponty, Maurice. Oko a duch a jiné eseje, Praha, Obelisk 1971.

9) Mukařovský, J. „Umění jako sémiologický fakt“; „Funkce, norma a hodnota jako sociální fakty“, in: Studie z estetiky, Praha, Odeon 1966.

10) Jakobson, Roman. „Lingvistika a poetika“, „Dva aspekty jazyka a dva typy afatických poruch“, „Hledání podstaty jazyka“, in: Poetická funkce, Jinočany, H+H 1995.

11) Girard, R. Lež romantismu a pravda románu, Praha, Dauphin 1998.

12) Bataille, Georges. Svrchovanost, Praha, Herrmann a synové 2000.

13) Todorov, Tzvetan. Poetika prózy, Praha, Triáda 2000.

14) Kyloušek, P. (ed.), Znak, struktura, vyprávění, Praha, Host 2002.

15) Eco, U., Skeptikové a těšitelé, Praha, Argo 2007.

16) Barthes, Roland, Rozkoš z textu, Praha, Triáda 2008.

17) Kristeva, J. „Sémiotično a symbolično“, in: Jazyk lásky, Praha, One Woman Press 1004, str. 9-125.

18) Didi-Huberman, G. Před časem, Praha, Barrister & Principal 2008.

19) Deleuze, G., Proust a znaky, Praha, Herrmann a synové 1999

20) Chion, M., Hlas ve filmu, Praha, AMU 2020.


3. Volitelná část státní zkoušky

Student/ka si zvolí jeden z níže uvedených čtyř okruhů a v rámci něho na základě předloženého seznamu vlastní volitelné relevantní četby vypracuje tezi, v níž by měl/a představit, srovnat a případně problematizovat rozmanitá vybraná pojetí a postoje spjaté se zvoleným okruhem. Časový rozsah představení teze se předpokládá cca. 10 minut a bude východiskem následné diskuse s komisí.


POZOR! Tezi v rozsahu cca 1-2 NS student/ka odevzdává nejpozději dva týdny před konáním zkoušky garantovi nebo tajemnici programu.


Okruhy pro vypracování teze

 • Fenomenologická filosofie

(možnosti specifikace: základní rámce, problémy a postupy fenomenologie, konfrontace různých fenomenologických přístupů)


 • Teorie literárního textu

(možnosti specifikace: základní problémy interpretace a teorie literárního textu, rozmanitost teorií literárního textu a jejich východiska)


 • 3. Politická filosofie

(možnosti specifikace: základní otázky politické filosofie, etiky a problematiky jednání)


 • 4. Epistemologie

(možnosti specifikace: filosofická pojetí vědění, založení věd, novověká věda, vědění v oblasti lidských záležitostí)


Pokyn k sestavení seznamu literatury pro vypracování zvoleného podtématu:

Pro vypracování teze ze zvoleného okruhu si student/ka sestavuje seznam relevantní literatury na základě vlastní volby. Seznam by měl čítat min. 6 titulů.


4. Obhajoba diplomové práce

Pro obhajobu diplomové práce si student/ka připraví prezentaci své práce v rozsahu max. 10 minut, v rámci níž by měl/a komisi představit:

 • jaké je téma či řešený problém a záměr diplomní práce;

 • z jakých východisek a na základě jakých hlavních pramenů práci řešil/a;

 • jakým způsobem a v jakých základních krocích (jen obecně) svůj záměr naplňoval/a;

 • k jakým závěrům se při naplňování záměru práce dobral/a.


Přihláška ke státním závěrečným zkouškám

 • Ke státním závěrečným zkouškám je možné přistoupit teprve po splnění všech studijních povinností, tj. dosažení 120 ECTS kreditů, úspěšném zakončení všech povinných předmětů a získání alespoň 38 ECTS kreditů z povinně-volitelných předmětů obou kategorií.

 • Nejprve je nutné přihlásit se na termín SZZ a obhajob v SIS.

 • Studující se hlásí ke všem částem státní zkoušky najednou.

 • Studující, kteří u SZZ neuspěli, musí podat novou přihlášku, ve které se přihlásí na opravný termín dané části SZZ, kterou opakují.

 • Přihláška ke SZZ a k obhajobě DP je závazná. Nedostavení se na přihlášený termín bude v souladu se studijním řádem posuzováno jako propadnutí termínu.

Postup pro odevzdávání přihlášky

1. V SIS si pro každou státní zkoušku (vč. obhajoby DP a případných opravných termínů jakékoliv části SZZ) vygenerujte přihlášku pro konkrétní termín SZZ, ke které se hlásíte.

Na úvodní stránce SIS klikněte na "Státní závěrečné zkoušky" a v oddílu "Akce" zadejte "Tisk přihlášky" v daném termínu a klikněte na "Proveď". Tímto si přihlášku vygenerujete.

2. Podepsanou přihlášku odevzdejte v úředních hodinách tajemnici studijního programu, a to nejpozději k termínu stanoveném harmonogramem akademického roku.
Poslední změna: 15. srpen 2023 11:18 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Navazující magisterský studijní program

Filosofie v kontextu humanitních věd

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


garant studijního programu


tajemnice


Všechny kontakty


Jak k nám