Diplomová práce


Obhajoba diplomové práce navazuje na dva semestrální Diplomové semináře, v jejichž průběhu by si měl/a studující prohloubit dovednosti potřebné k realizaci vlastního projektu a jeho převedení do podoby odborného textu.

V průběhu obhajoby se hodnotí jak prokázaná schopnost vypořádat se se zvoleným tématem a samostatně zpracovat diplomovou práci, tak způsobilost k ústní prezentaci výsledků práce, reagování na připomínky formulované v oponentských posudcích a na otázky zkušební komise.

V diplomové práci má student/ka prokázat, že splnil/a základní nároky, které se kladou na samostatné zvládnutí vymezeného problému v daném oboru. To znamená schopnost jasně formulovat výchozí situaci či problém, plánovaný záměr a cíl, charakterizovat a zdůvodnit výběr užitých metod a postupů, zrealizovat plánované postupy, přiměřeně zdokumentovat a shromáždit potřebná data a poznatky, samostatně interpretovat dosažené výsledky, formulovat jednoznačné a podložené závěry, prezentovat je v souladu s akademickými standardy a pracovat s odkazovým a poznámkovým aparátem.K obhajobě diplomové práce je možné přistoupit teprve po splnění všech studijních povinností, tj. dosažení 120 ECTS kreditů, úspěšném zakončení všech povinných předmětů a získání minimálního počtu 38 kreditů za povinně-volitelné kurzy obou kategorií.Registrace tématu diplomové práce

1. Stáhněte si a vyplňte formulář pro registraci diplomové práce.

2. Vyplněný formulář (bez podpisů) odešlete e-mailem ve formátu .doc. nebo docx.

3. Vyplněný a podepsaný (studující/m i vedoucí/m) výtisk formuláře zaneste v úředních hodinách tajemnici programu, případně jej zašlete poštou na adresu fakulty.


Odevzdávání diplomové práce

1. Dva vytištěné a svázané exempláře práce (1x v pevných deskách, 1x v měkkých deskách) odevzdejte spolu s podepsanou přihláškou ke státním zkouškám v úředních hodinách tajemnici programu nejpozději k termínům stanoveným harmonogramem akademického roku.

2. Ke stejnému termínu odevzdejte diplomovou práci také elektronicky do SIS. Pomoci Vám může instruktážní video.


Posudky na své diplomové práce naleznete na tomtéž místě v SIS, kde jste práci odevzdávali. Pozvánka k SZZ s přesným termínem konání bude zveřejněna v SIS v Pozvánkách na státní zkoušky a obhajoby a přijde Vám také e-mailem.

Poslední změna: 10. leden 2024 15:09 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Navazující magisterský studijní program

Filosofie v kontextu humanitních věd

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


garant studijního programu


tajemnice


Všechny kontakty


Jak k nám