doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D.


Oborové zaměření: filosofická antropologie


Vyučované předměty v SIS.


Narozen: 29. 10. 1975 v Sokolově.

Studium:

 • 9/1994 – 6/1999 Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor filosofie, ukončeno nabytím titulu Mgr. Diplomová práce pod vedením Dr. Hans-Rainer Seppa z Freiburgu in Breisgau s titulem Das anfängliche Denken und das Denken des Anfangs. Martin Heidegger im Übergang zum anderen Anfang. Obhájeno summa cum laude.

 • 9/1999 – 10/2004 PSG studium oboru dějiny filosofie tamtéž. Státní závěrečná zkouška úspěšně vykonána v únoru 2002. Disertační práce na téma Nutnost odstupu. Studie k Heideggerovu motivu Součtveří pod vedením Doc. PhDr. Ladislava Benyovszkého CSc. odevzdána 1. 3. 2004, termín obhajoby stanoven na 20. října 2004: obhajoba neúspěšná.

 • 9/2005 – 1/2007 PSG studium filosofické antropologie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Disertační práce na téma Dělník, nadčlověk, smrtelník. Tři podoby lidství člověka ve filosofické antropologii, vedoucí doc. PhDr. L. Benyovszky, CSc. Studie odevzdána 30. května 2006. Obhajoba 24. ledna 2007 proběhla úspěšně nabytím titulu Ph.D.

 • 1. dubna 2009 jmenován docentem pro obor filosofie. Habilitační řízení se uskutečnilo na Filozofické fakultě Univerzity Palackého Olomouc. Habilitační spis: Moc, technika a věda: Martin Heidegger a Ernst Jünger (Praha: TOGGA, 2008, 202 str. ISBN 978-80-87258-01-9) oponovali prof. Miroslav Petříček, Dr., doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc., doc. PhDr. Zdeněk Pinc, CSc. Členy habilitační komise byli prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc. (předseda), prof. Miroslav Petříček, Dr., prof. PhDr. Milan Sobotka, prof. PhDr. et RNDr. Jan Štěpán, CSc., DrSc., doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

Zaměstnání:

 • 9/1999-6/2001: asistent na Katedře společenských věd Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Výuka a atestace filosofie pro studenty nehumanitního zaměření.

 • 1/2001-8/2004: Filosofický modul Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, asistent. Od 2002 zástupce vedoucího Filosofického modulu. Zajišťování výuky a atestace v akreditovaném bakalářském studijním programu. Vedoucí týmu zodpovědného za přípravu, průběh a vyhodnocení přijímacího řízení na UK FHS. Vedoucí bakalářských prací z filosofie.

 • 9/2004 – 3/2009: externí přednášející na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Vedení a oponování bakalářských a magisterských prací na UK FHS.

 • 4/2009 – do současnosti: docent filosofie na katedře antropologie Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

 • Od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2016 ředitel Univerzitního centra excelence „Centrum fenomenologického výzkumu“ při Univerzitě Karlově v Praze.

 • Od 1. 5. 2020 – Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta. Výzkumník.


Publikace

Monografie

 • Dělník, nadčlověk, smrtelník. Tři podoby lidství ve filosofické antropologii, Praha: Univerzita Karlova v Praze – Fakulta humanitních studií, Edice Agora sv. 3, 2006, 334 str. ISBN 80-239-8973-1.

 • Epifanie věčného návratu téhož, Praha-Kroměříž: TRITON 2007, 123 str. ISBN 978-80-7254-995-5.

 • Moc, technika a věda: Martin Heidegger a Ernst Jünger, Praha: Togga 2008, 202 str. ISBN 978-80-87258-01-9.

 • Být všemu odloučení napřed. Fenomenologická interpretace Rilkeho Elegií z Duina, Praha: Togga, 2009. 338 str. ISBN 978-80-87258-07-1.

 • Ztráta věci. Studie k vybraným motivům básnění R. M. Rilkeho, Praha: Togga 2009. 216 str. ISBN 978-80-87258-20-0.

 • Síla světa. Kapitoly k pojetí vztahu člověka a světa mezi Mikulášem Kusánským a G. W. F. Hegelem. Autorský kolektiv A. Novák, V. Zajíc, J. Pippich. Praha: Togga 2009. 206 str. ISBN 978-80-87258-29-3. (Autorský podíl 45 %.)

 • Heideggers Bestimmung des Bösen, libri nigri 5, Nordhausen: Verlag Traugott Bautz 2011. 127 str. ISBN 978-3-88309-650-6 (brož. výtisk), 978-3-88309-651-3 (váz. výtisk).

 • Příspěvky k filosofii, Praha: Togga 2011. 210 str. ISBN 978-80-87258-67-5.

 • Zázračná věda. Filosofie René Descartesa 1618-1620, Praha: Togga 2012. 448 str. ISBN 978-80-87258-80-4 (váz.). ISBN 978-80-7476-026-7 (brož.).

 • Filosofie smíru. Praha: Togga 2014. 140 str. ISBN 978-80-7476-038-9.

 • Věčný návrat téhož. Praha: Togga 2015. 388 str. ISBN 978-80-7476-085-3.


Články a studie v recenzovaných periodikách a sbornících, kapitoly v monografiích

 • Místo Plótína v Seynsgeschichte. In: ERGO 1/2002, UJEP v Ústí n. L. ISSN 1212-8317, str. 53-58.

 • Plótínova kritika Aristotelova pojetí času. In: Mediterranea. T. Vítek/M. Havrda/R. Chlup (eds.), Praha 2002, str. 168-184.

 • Počátečnost počátku. Martin Heidegger na přechodu k jinému počátku myšlení. In: Lidé města VI, 2002. ISSN 1212 – 8112, str. 114-126.

 • Poznámka o konci filosofie, in: K věcem samým. Sborník Zdeňku Pincovi k šedesátým narozeninám, ed. J. Kružík & J. Novotný, Praha: Univerzita Karlova v Praze – Fakulta humanitních studií 2005, ISBN 802394174-7, str. 96-101.

 • Chudoba a ponechanost: Na cestě k oproštění, in: Lidé města XV, 1/2005. ISSN 1212 – 8112, str. 107-134.

 • Jev, zdání a ukazování se jako dějinné určení povahy pravdivosti v myšlení F. Nietzscheho a E. Jüngera, in: Nietzsche a člověk. Kořeny filosofické antropologie v myšlení Friedricha Nietzscheho, ed. J. Kružík & J. Novotný, Univerzita Karlova v Praze – Fakulta humanitních studií, Praha 2005, ISBN 80-239-5355-9, str. 111-119.

 • Základní nálady jako základní dění lidské existence, in: Schizma filosofie 20. století, M. Nitsche, P. Sousedík, M. Šimsa, (eds.), Praha: Filosofia, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2005, ISBN 80-7007-224-5, str. 205-217. (Kapitola v recenzované kolektivní monografii.)

 • „Důvěrný prostor“. Konstituce povahy prostorovosti u R. M. Rilkeho, in: Fenomenologické studie k prostorovosti 1., ed. R. Zika, Univerzita Karlova v Praze – Fakulta humanitních studií, Praha 2005, ISBN 80-239-6559-X, str. 166-174. (Kapitola v recenzované kolektivní monografii.)

 • Rilke, Klee a petrklíče. Úvahy nad některými rysy moderního umění, in: Reflexe 29/2005 (ISSN 0862-6901), str. 85-108.

 • Hanebné roucho a plamenný duch, in: Vita activa. Vita contemplativa. Janu Sokolovi k sedmdesátým narozeninám, ed. J. Kružík, Univerzita Karlova v Praze – Fakulta humanitních studií, Praha 2006, ISBN 80-239-6980-3, str. 130-133.

 • Umění a smrtelní: Heidegger, Klee a mosty, in: Lidé města 1/2006-18, ISSN 1212-8112, str. 85-96.

 • Pozice první světové války v rámci Seynsgeschichte. Ernst Jünger a legitimnost figury dělníka, in: Novotný, J. (ed.) Hašek a válka. Válka jako epochální otevřenost člověka světu, Univerzita Karlova v Praze – Fakulta humanitních studií, 2007, ISBN 978-80-8832-1, str. 57-64. (Kapitola v recenzované kolektivní monografii.)

 • Technika jakožto mobilizace světa figurou dělníka, in: Novotný, J. (ed.) Hašek a válka. Válka jako epochální otevřenost člověka světu, Univerzita Karlova v Praze – Fakulta humanitních studií, Praha 2007, ISBN 978-80-8832-1, str. 65-90. (Kapitola v recenzované kolektivní monografii.)

 • Kirké filosofů. Morálka, metafysika, nihilismus, in: Kružík, J./Novotný, K. (eds.) Emmanuel Lévinas. Filosofie a výchova. Ke stému výročí narození Emmanuela Lévinase, Univerzita Karlova v Praze – Fakulta humanitních studií, Edice Agora 2, Praha 2006, ISBN 80-239-8833-2, str. 170-184.

 • Důvěrný prostor II. Ztráta věcí, in: Fenomenologické studie k prostorovosti 2., ed. M. Vrabec, Univerzita Karlova v Praze – Fakulta humanitních studií, Praha 2006, ISBN 80-239-8974-X, str. 82-99. (Kapitola v recenzované kolektivní monografii.)

 • Důvěrný prostor III. Konstituce básníkovy mysli z prostoru noci, in: Fenomenologické studie k prostorovosti 3., ed. J. Novotný, Praha: Ermat, 2007, ISBN 978-80-903086-9-5, str. 152-163. (Kapitola v recenzované kolektivní monografii.)

 • Prostota podzimu. Josef Váchal a Bohuslav Reynek: dva extrémy české grafiky, in: Lidé města 2-3/2007 (21), ISSN 1212-8112, str. 124-131.

 • Heidegger a prázdno, in: Člověk mezi rozprostraněností a krajinou. Studie k rozmanitosti chápání prostoru, Jaroslav Novotný (ed.), Praha: Togga, 2008, str. 69-86. ISBN 978-80-87258-04-0. (Kapitola v recenzované kolektivní monografii.)

 • Heidegger a prázdno, in: Filosofický časopis, roč. 57, 2009/1, str. 17-29. ISSN 0015-1831. (Upravená časopisecká verze.)

 • „Dichter der Grenze und deren Herausgeber“, in: Stefan Karner – Michal Stehlík (eds.), Österreich.Tschechien.geteilt-getrennt-vereint, Schallaburg 2009, str. 358-361, 527. ISBN 9008895009239. (Kapitola v recenzované kolektivní monografii.)

 • „Básníci hranice a jejich vydavatelé. Josef Florian, Georg Trakl, Bohuslav Reynek, Karl Kraus“, in: Stefan Karner – Michal Stehlík (eds.), Česko.Rakousko.rozděleni-odloučeni-spojeni, Jihlava: Muzeum Vysočiny 2009, str. 358-361, 513. ISBN 978-80-86382-27-2. (Kapitola v recenzované kolektivní monografii.)

 • Analýza temporality stroje u R. M. Rilkeho a K. Marxe, in: Časovost a smrtelnost I. Jaroslav Novotný (ed.), Praha: Togga, 2009, str. 215-260. ISBN 978-80-87258-26-2. (Kapitola v recenzované kolektivní monografii.)

 • Poznámka k Heideggerovu pojmu bytí, in: Reflexe 37/2009 (ISSN 0862-6901), str. 31-41.

 • Marxovo pojetí mašinérie, in: E-Logos 16/2009 (ISSN 1211-0442), str. 1-19. (http://e-logos.vse.cz/index.php?article=269 ze dne 31. 12. 2009.)

 • Heideggerův výklad pojmu mathéma a mathématického charakteru novověké vědy, in: Teorie vědy Vol. 32, 1/2010 (ISSN 1210-0250), str. 19-35.

 • Heideggerův výklad experimentálního charakteru novověké vědy, in: Teorie vědy Vol. 32, 3/2010 (ISSN 1210-0250), str. 341-360.

 • Der Begriff ‚Anlage‘ als Bestimmung des Seins bei Martin Heidegger, in: Phänomenologische Forschungen, Jahrgang 2010, Felix Meiner Verlag (ISSN 0342-8117), str. 101-117.

 • Genesis díla a dbalost předmětu, in: Jitka Svobodová, Obrácený pohled, Praha: Arbor vitae, 2010, str. 15-18. ISBN 978-80-87164-57-0. (Kapitola v recenzovaném sborníku.)

 • Ztráta odstupu: ztráta předmětu. Analýza brémské přednášky Ge-Stell Martina Heideggera, in: Jana Tomašovičová et al., Cestami Heideggerovho myslenia, Schola Philosophica, Pusté Ul’any, 2011, str. 289-313. ISBN 978-80-89488-02-5. (Kapitola v recenzované mezinárodní kolektivní monografii.)

 • Phænomenologia viva. In: Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum, I/2011. K vydání připravil Aleš Novák. Praha: Togga, 2011, str. 7-10. ISBN 978-80-87258-87-3.

 • Počáteční temporalita? In: Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum, I/2011. K vydání připravil Aleš Novák. Praha: Togga, 2011, str. 67-72. ISBN 978-80-87258-87-3.

 • Zeměkoule jako označení celku jsoucího v epoše Ge-stell. In: Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum, I/2011. K vydání připravil Aleš Novák. Praha: Togga, 2011, str. 95-100. ISBN 978-80-87258-87-3.

 • Trvání? In: Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum, I/2011. K vydání připravil Aleš Novák. Praha: Togga, 2011, str. 135-138. ISBN 978-80-87258-87-3.

 • Fenomenologie poctivosti. In: Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum, II/2012. K vydání připravil Aleš Novák. Praha: Togga, 2012, str. 9-14. ISBN 978-80-7476-004-4.

 • Poznámka k jedné argumentační strategii Zarathustrových Předmluv. In: Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum, II/2012. K vydání připravil Aleš Novák. Praha: Togga, 2012, str. 39-40. ISBN 978-80-7476-004-4.

 • Péče o tělo v Nietzscheho myšlení jako metafysický obrat proti Platónovu programu péče o duši. In: Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum, II/2012. K vydání připravil Aleš Novák. Praha: Togga, 2012, str. 41-52. ISBN 978-80-7476-004-4.

 • Básník v čase nouze. Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum, II/2012. K vydání připravil Aleš Novák. Praha: Togga, 2012, str. 81-90. ISBN 978-80-7476-004-4.

 • Hanebné roucho a plamenný duch. In: Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum, II/2012. K vydání připravil Aleš Novák. Praha: Togga, 2012, str. 91-95. ISBN 978-80-7476-004-4.

 • Zamyšlení nad hlavní myšlenkou Wittgensteinova Tractatus logico-philosophicus. In: Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum, II/2012. K vydání připravil Aleš Novák. Praha: Togga, 2012, str. 135-139. ISBN 978-80-7476-004-4.

 • Grenzen der Transzendenz. Einleitung. In: Aleš Novák (ed.), Grenzen der Transzendenz. Nordhausen: Verlag Traugott Bautz 2013, str. 9-30. ISBN 978-3-88309-854-8.

 • Die Einübung als Transzendenz bei Meister Eckhart. In: Aleš Novák (ed.), Grenzen der Transzendenz. Nordhausen: Verlag Traugott Bautz 2013, str. 31-35. ISBN 978-3-88309-854-8.

 • Husserlova fenomenologická alternativa k filosofickému naturalismu. Dílčí komentář k úvodu spisu Filosofie jako přísná věda. In: Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum, III/2013. K vydání připravil Aleš Novák. Praha: Togga, 2013, str. 15-42. ISBN 978-80-7476-036-5.

 • Obraz světa. Funkce imaginace v „Pravidlech pro vedení rozumu“ a ve spise „Le Monde“ René Descarta. In: Marek, J. – Vrabec, M. (eds.), Obrazotvornost v dějinách evropské filosofie, Praha: Togga 2013, s. 87-104. ISBN 978-80-7476-041-9.

 • Věda ničeho. Zamyšlení nad Heideggerovým pojetím vědy a filosofie v přednášce Co je metafysika? In: Aleš Novák (ed.), Heidegger v dialogu. Praha: Togga 2014, str. 69-95. ISBN 978-80-7476-047-1.

 • Descartesův koncept mathesis vniversalis a Heideggerův výklad mathématické povahy moderní vědy. In: Aleš Novák (ed.), Heidegger v dialogu. Praha: Togga 2014, str. 97-121. ISBN 978-80-7476-047-1.

 • Význam krásy: Fenomenologie uměleckého díla, in: Krása významu. Martin Kolář (ed.), Ústí nad Labem 2013, str. 12-17. ISBN 978-80-7414-638-1.

 • ‚Bleibendes Weilen‘ als Bestimmung des Anwesens bei Heidegger, in: Heidegger-Studies, Vol. 30 (2014). Berlin: Duncker & Humblot 2014, str. 159-176. ISBN 978-3-428-14357-3.

 • Živá fenomenologie, in: Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum, IV/2014. K vydání připravil Aleš Novák. Praha: Togga 2014, s. 9-11. ISBN 978-80-7476-061-7.

 • Filosof a jeho stín: K Heideggerovým »Schwarze Hefte« (1931-1938), in: Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum IV/2014. K vydání připravil Aleš Novák. Praha: Togga 2014, s. 19-31. ISBN 978-80-7476-061-7.

 • Der Philosoph und sein Schatten: Zu Heideggers »Schwarzen Heften« (1931–1938), in: Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum IV/2014. K vydání připravil Aleš Novák. Praha: Togga 2014, s. 33-59. ISBN 978-80-7476-061-7.

 • Filosofie a nepřátelství, in: Nietzsche a (ne)přátelé, sestavil a k vydání připravil Aleš Novák, Praha: Togga 2015, s. 11-27. ISBN 978-80-7476-070-9.

 • Der Begriff ›Austrag‹ als Bestimmung des Seins bei Martin Heidegger, in: Phänomenologische Forschungen, Jahrgang 2014, Felix Meiner Verlag (ISSN 0342-8117), str. 205-216.

 • Tyrannei der Linie, in: M. Nitsche (ed.), Image in Space, libri nigri 49, Nordhausen: Verlag Traugott Bautz 2015, str. 17-29. ISBN 978-3-88309-985-9.

 • Obraz v prostoru, in: Kolář, M. – Nitsche, M. – Pavlíček, T. (eds.), Obraz v prostoru. [Časopis Výtvarná výchova, mimořádné číslo 1.] Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 2014, str. 17-20. ISSN 1210-3691.

 • Uvedení vydavatele, in: Malebranche, Nicolas, Hledání pravdy I, II, Praha: Togga 2017, s. i-vii. ISBN 978-80-7476-119-5 (sv. 1), 978-80-7476-120-1 (sv. 2).

 • Geschick der Freiheit, in: Heidegger-Studies, Vol. 34 (2018). Berlin: Duncker & Humblot 2018, str. 191-205. ISBN 978-3-428-15471-5.

 • Zpráva o konferenci „Dvě stoleté Karla Marxe“, in: Filosofický časopis, roč. 57, 2018/3, str. 476-477. ISSN 0015-1831.

 • Vědecká filosofie, světový názor a „Tiefsinn“: tři podoby filosofie v Husserlově článku Filosofie jako přísná věda, in: Teorie vědy, XL, 2018/1, str. 29-62. ISSN 1210-0250.

 • Marxovo místo v Heideggerových „dějinách bytí“, in: Philosophica Critica, 2/2018, str. 3-19. ISSN 1339-8970 (printed), 2585-7479 (online).

 • „Fenomenologie nikdy nebyla“. Heideggerova kritika fenomenologie v rámci sebekritických Průběžných poznámek ke spisu Bytí a čas, in: Filozofia 10/2018, str. 844-853. ISSN 0046-385X (printed), 2585-7061 (online).

 • Zpráva o filosofických událostech pořádaných Společností pro filosofickou antropologii, in: Reflexe 55/2018 (ISSN 0862-6901), str. 200-201.

 • Enthusiasmus, imaginace a intuice: stupně poznání u mladého Descarta, in: Philosophica Critica, 5, 2/2019, str. 21-29. ISSN 1339-8970 (printed), 2585-7479 (online).

 • Nietzsches Urfassung des Gedankens der ewigen Wiederkehr des Gleichen Eine phänomenologische Interpretation der Zugangserfahrung, in: H.-R. Sepp (Hrsg.), xxx, libri nigri xy, Nordhausen: Verlag Traugott Bautz 201X, str. 1-17. ISBN 978-3-88309-xxx-x.

 • Zpráva o návštěvě Dana Zahaviho v Praze – Report on the visit of Dan Zahavi, in: Fenomenologická ročenka 2019. K vydání připravil Aleš Novák, Praha: Togga 2019, s. 165-167.

 • Zpráva o 2. Letní škole filosofické antropologie, in: Fenomenologická ročenka 2019. K vydání připravil Aleš Novák, Praha: Togga 2019, s. 169-170.

 • Pokus o fenomenologickou interpretaci významu barev v Traklově básni Žalm, in: Novotný, J. – Kružík, J. (eds.), Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum 2020, Praha: Togga 2020, s. xx-xx.

 • „Myslet bolest nikoli lidsky, nýbrž člověka bolestivě“. K Heideggerovu pojednání Über den Schmerz, in: Emocionalita ve výchově prizmatem filosofické, psychologické a sociálněpedagogické reflexe. Inkluzivní škola, Pelcová, Naděžda – Květoňová Lea et al. (eds.), Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy 2021, s. 41-55.

 • Cesty, nikoli díla, in: Mosty a řeka. Sborník Jiřímu Michálkovi k 80. narozeninám, Červený Kostelec: Pavel Mervart 2021, s. xx-xxx.

 • Filosofická relevance myšlení Adolfa Portmanna, in: Filosofický časopis, roč. 70, 2021/X (ISSN 0015-1831), str. xxx-xxx.


Vědecké recenze v recenzovaných periodikách

 • Martin Heidegger, Sebrané spisy, I. Oddíl, svazek 8 Was heisst Denken?, k vydání připravila Paola-Lodovica Coriando, Frankfurt a. M., 2002, 271 S., in: Lidé města XIII, 1/2004 (ISSN 1212 – 8112), str. 134-144.

 • Otto Pöggeler, Bild und Technik. Heidegger, Klee und die moderne Kunst, München 2002, 247 s., in: Reflexe 26 (ISSN 0862-6901), str. 127-135.

 • Martin Heidegger, Sebrané spisy, IV. Oddíl, svazek 87 Nietzsche Seminare 1937 und 1944, k vydání připravil Peter von Ruckteschell, Frankfurt a. M 2004, 324 S., in: Reflexe 26 (ISSN 0862-6901), str. 136-140.

 • Martin Heidegger, Sebrané spisy, IV. Oddíl, svazek 90 Zu Ernst Jünger, k vydání připravil Peter Trawny, Frankfurt a. M., 2004, 460 S., in: Reflexe 27 (ISSN 0862-6901), str. 142-145.

 • Martin Heidegger - Imma von Bodmershof: Briefwechsel 1959-1977. K vydání připravil, okomentoval a doslov napsal Bruno Pieger. Stuttgart 2000, 216 str. In: Reflexe 27 (ISSN 0862-6901), str. 150-152.

 • Heidegger, Martin / Ficker, Ludwig von: Briefwechsel 1952 – 1967. K vydání připravil Matthias Flatscher. Stuttgart 2004, 176 str. Reflexe 27 (ISSN 0862-6901), str. 153-155.

 • Otto Pöggeler, Bild und Technik. Heidegger, Klee und die moderne Kunst, München 2002, 247 s., in: Lidé města XV, 1/2005 (ISSN 1212 – 8112), str. 215-222.

 • >>Mein liebes Seelchen!<< Briefe Martin Heideggers an seine Frau Elfride. 1915-1970.Vydala a komentovala Gertrud Heidegger. München: Deutsche Verlags-Anstalt, 2005. 416 str. in: www.ojrech.cz/filosofie, Zima 2006. ISSN 1801-0792, str. 1-3. Též in: Lidé města 2/2007-21, ISSN 1212-8112.

 • Třikrát Martin Heidegger – korespondence, in: Lidé města 1/2006-18, ISSN 1212-8112, str. 168-176.

 • Ve věci „Heidegger“, in: Reflexe 30 (ISSN 0862-6901), str. 119-127.

 • Mistr Zhuang, Sebrané spisy, přel. O. Král, Lásenice: Maxima, 2006, 439 str., in: Lidé města 2/2007-21, ISSN 1212-8112, str. 335-336.

 • Anne Cheng, Dějiny čínského myšlení, Praha: DharmaGaia, 2006, 688 str., in: www.ojrech.cz/filosofie, Léto 2006. ISSN 1801-0792, 3 str. Též in: Lidé města 2/2006-19, ISSN 1212-8112, str. 228-230.

 • M. Heidegger / B. Welte, Briefe und Begegnungen. K vydání připravili Alfred Denker und Holger Zaborowski, předmluva Bernhard Casper. Stuttgart: Klett-Cotta 2003, 191 str. In: Lidé města 2/2007-21, ISSN 1212-8112, str. 350-351.

 • M. Heidegger, Gesamtausgabe III. Abteilung: Band 70: Über den Anfang, in: www.ojrech.cz/filosofie, Zima 2007. ISSN 1801-0792, 2 str. Též in: Lidé města 2/2007-21, ISSN 1212-811.

 • Martin Heidegger und seine Heimat, sestavili a k vydání připravili Elsbeth Büchin a Alfred Denker, Stuttgart: Klett-Cotta 2005, 266 s. In: Lidé města 2/2007-21, ISSN 1212-8112, str. 348-350.

 • Ernst Jünger, Politische Publizistik. 1919-1933. K vydání připravil, okomentoval a doslov napsal Sven Olaf Berggötz, Stuttgart: Klett-Cotta 2001, 898 str. In: Lidé města 2/2007-21, ISSN 1212-8112, str. 320-326.

 • M. Heidegger, Gesamtausgabe I. Abteilung: Band 11: Identität und Differenz, in: Lidé města 2/2006-19, ISSN 1212-8112, str. 215-218.

 • M. Heidegger, Gesamtausgabe I. Abteilung: Band 11: Identität und Differenz, in: Reflexe 32 (ISSN 0862-6901), str. 143-147.

 • Jiří Janák, Staroegyptské náboženství I., Praha: Oikoymenh, 2009, in: Lidé města 12/2010, 1 (ISSN 1212-8112), str. 182-186.

 • Claus Zittel, Theatrum philosophicum. Descartes und die Rolle ästhetischer Formen in der Wissenschaft, Berlin: Akademie Verlag, 2009, in: Lidé města 12/2010, 1 (ISSN 1212-8112), str. 186-188. Též in: Reflexe 38/2010 (ISSN 0862-6901), str. 125-127.

 • Martin Nitsche, Z příhodného, Praha: Filosofia, 2011, in: Filosofický časopis, roč. 60, 2012/4 (ISSN 0015-1831), str. 634-637.

 • Historicko-kritické komentáře k Nietzscheho publikovaným spisům, 6 sv., Berlin – Boston: de Gruyter 2016, in: Filosofický časopis, roč. 65, 2017/5 (ISSN 0015-1831), str. 793-802.

 • F.-W. von Herrmann – F. Alfieri, Martin Heidegger: Wahrheit über die Schwarzen Hefte, Berlin: Duncker & Humblot 2017, in: Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum VIII/2017, eds. L. Benyovszky a J. Matoušek, Praha 2017 (ISBN 978-80-7476-130-0), str. 387-391.

 • Martin Heidegger: Gesamtausgabe, IV. Abteilung: Hinweise und Aufzeichnungen, Band 89, Zollikoner Seminare; vydal Peter Trawny, Frankfurt a. M.: Vittorio Klostermann 2018, XXXII + 880 stran. In: Philosophica Critica, roč. 4, 1/2018, ISSN 1339-8970 (print), ISSN 2585-7479 (online), str. 57-60.

 • Martin Heidegger: Gesamtausgabe, IV. Abteilung: Hinweise und Aufzeichnungen, Band 98, Anmerkungen VI-IX (Schwarze Hefte 1948/49-1951); vydal Peter Trawny, Frankfurt a. M.: Vittorio Klostermann 2018, VI + 422 stran. In: Philosophica Critica, 2/2018, str. 73-74. ISSN 1339-8970 (printed), 2585-7479 (online).

 • Jiří Michálek: Být místem Bytí, Praha: Karolinum 2017, 54 stran. In: Reflexe 55/2018 (ISSN 0862-6901), str. 189-191.

 • Peter Trawny, Heidegger Fragmente. Frankfurt a. M.: S. FischerWissenschaft 2018, 316 stran. In: Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum 8/2018, Praha: Togga 2018 (ISBN 978-80-7476-151-5), str. 165-167.

 • Nietzsche o ctnosti, J. Chavalka – O. Sikora (eds.), 2. mimořádné číslo Filosofického časopisu ročníku 2018. Praha, Filosofický časopis – Filosofia 2018. 204 stran. In: Filosofický časopis, roč. 67, 2019/2 (ISSN 0015-1831), str. 297-300.

 • Nietzsche und die Konservative Revolution, S. Kaufmann – A. U. Sommer (eds.), Berlin – Boston (de Gruyter), 2019, 646 stran. In: Filosofický časopis, roč. 67, 4/2019 (ISSN 0015-1831), str. 467-470.

 • Martin Heidegger: Gesamtausgabe, IV. Abteilung: Hinweise und Aufzeichnungen, Band 99, Vier Hefte I und II (Schwarze Hefte 1947-1950); vydal Peter Trawny, Frankfurt a. M.: Vittorio Klostermann 2018, VI + 190 stran. In: Filosofický časopis, roč. 68, 2/2020 (ISSN 0015-1831), str. 308-311.

 • Martin Heidegger: Gesamtausgabe, IV. Abteilung: Hinweise und Aufzeichnungen, Band 100, Vigiliae und Notturno (Schwarze Hefte 1952/53-1957); vydal Peter Trawny, Frankfurt a. M.: Vittorio Klostermann 2020, VI + 304 stran. In: Filosofický časopis, roč. 68, 4/2020 (ISSN 0015-1831), str. 638-641.

 • Ian Alexander Moore, Eckhart, Heidegger, and the Imperative of Releasement, Albany: SUNY Press 2019, IX + 331 str. In: Fenomenologická ročenka 2019. K vydání připravil Aleš Novák, Praha: Togga 2019, s. 151-156.

 • Andreas Urs Sommer, Kommentar zu Nietzsches „Zur Genealogie der Moral“. Historicko-kritický komentář ke spisům Friedricha Nietzscheho, svazek 5/2. Berlin/Boston: Walter de Gruyter 2019, XVII + 723 stran. In: Filosofický časopis, roč. 68, 6/2020 (ISSN 0015-1831), str. 923-925.

 • Ian Alexander Moore, Eckhart, Heidegger, and the Imperative of Releasement, Albany: SUNY Press 2019, IX + 331 str. In: Journal of the British Society for Phenomenology 2020, p. 1-2.

 • Barbara Neymeyr, Unzeitgemässe Betrachtungen. I. David Strauss der Bekenner und der Schriftsteller. II. Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben. Historicko-kritický komentář ke spisům Friedricha Nietzscheho, svazek 1.2. Berlin/Boston: Walter de Gruyter 2020, XXIII + 652 stran. In: Filosofický časopis, roč. 68, X/2021 (ISSN 0015-1831), str. xxx-xxx.

 • Barbara Neymeyr, Unzeitgemässe Betrachtungen. III. Schopenhauer als Erzieher. IV. Richard Wagner in Bayreuth. Historicko-kritický komentář ke spisům Friedricha Nietzscheho, svazek 1.4. Berlin/Boston: Walter de Gruyter 2020, XXIII + 652 stran. In: Filosofický časopis, roč. 68, X/2021 (ISSN 0015-1831), str. xxx-xxx.


Studie publikované v ostatních periodikách a sbornících

 • Tyranie linie. Nietzsche a Klee o moderním umění, in: www.ojrech.cz/filosofie, Léto 2005. ISSN 1801-0792, str. 1-6.

 • Spiritus, pneuma, duch, figura dělníka, in: Sborník příspěvků z konference „Filosofie jako způsob spirituality“ (24. února 2005), ERGO 2/2005 (ISSN 1212-8317), ÚJEP Ústí n. L., str. 19-32.

 • Péče o tělo v Nietzscheho myšlení jako metafysický obrat proti Platónovu programu péče o duši, in: Sborník příspěvků z konference „Péče o tělo“ (5. května 2005), ERGO 1/2005 (ISSN 1212-8317), ÚJEP Ústí n. L., str. 1-7. Též in: www.ojrech.cz/filosofie, Zima 2007. ISSN 1801-0792, 8 str.

 • Pojem „totální mobilizace“ u Ernsta Jüngera, in: www.ojrech.cz/filosofie, Zima 2006. ISSN 1801-0792, str. 1-6.

 • Metafysická povaha uměleckého díla na příkladu Rilkeho Elegií z Duina, in: www.ojrech.cz/filosofie, Léto 2006. ISSN 1801-0792, 13 str.

 • Příspěvky k filosofii, in: www.ojrech.cz/filosofie, Léto 2006. ISSN 1801-0792, 15 str.

 • Hypokeimenon a aión. Plótínos Enn. 7 (45), in: www.ojrech.cz/filosofie, Léto 2007. ISSN 1801-0792, 8 str.

 • Filosofické předpoklady Páté Elegie z Duina R. M. Rilkeho, in: www.ojrech.cz/filosofie, Léto 2007. ISSN 1801-0792, 10 str.

 • Čínskou tuší, in: Literární noviny, 16, roč. XX, (14. dubna 2009), str. 13. ISSN 1210-0021.

 • Zpěvy deseti tisíc věcí, in: Literární noviny, 20, roč. XX, (11. května 2009), str. 15. ISSN 1210-0021.

 • Květiny, hvězdy a andělé Hanse Arpa (studie a překlad vybraných básní), in: Host 7 (2009), ročník XXV, str. 91-99. ISSN 1211-9938.

 • Co je člověk? U příležitosti 250. výročí narození Friedricha Hölderlina, in: Tvar 7/2020, ročník XXXI, s. 14-15. ISSN 0862-657 X.


Recenze v nerecenzovaných periodikách

 • Hsü Kuo-huang, Deset zastavení s čínským obrazem, Praha: DharmaGaia, 2007, in: Literární noviny 41, ročník XVIII, 8. října 2007, str. 13. ISSN 1210-0021.

 • Uvedení do čínského malířství (pro pokročilé), in: Tvar 18 (2007), ročník XVIII, 1. listopadu 2007, str. 22. ISSN 0862-657X.

 • Krajina jako zkratka celého světa, in: Host 9 (2007), ročník XXIII, 9. listopadu 2007, str. 66-67. ISSN 1211-9938.

 • O tvůrčí spontaneitě, in: Tvar 19 (2007), ročník XVIII, 15. listopadu 2007, str. 20. ISSN 0862-657X.

 • Variace na proustovské téma. Recenze knihy „Jakub Češka, Hledání běžeckého těla (Praha: Togga, 2008)“, in: Dobrá adresa 1/2009, str. 23-24.

 • Čínská bouře a vzdor. Recenze knihy Sü Č’-mo, Píseň spadaného listí. Z čínštiny přeložila Magdalena Rytinová (Praha: Dybbuk, 2009). In: Host 9 (2009), ročník XXV, str. 79-81. ISSN 1211-9938.

 • Když barva zní. Recenze knihy Wassily Kandinsky, O duchovnosti v umění. Přeložila Anita Pelánová (Praha: Triáda, 2009). In: Host 10 (2009), ročník XXV, str. 73-74. ISSN 1211-9938.


Učebnice a skripta

 • Fenomenologické studie k prostorovosti 1.-3., autorský kolektiv vedený doc. L. Benyovszkym, Praha: Univerzita Karlova v Praze Fakulta humanitních studií/ERMAT, 2005 – 2007, ISBN 80-239-6559-X (1./2005), 80-239-8974-X (2./2006), 978-80-903086-9-5 (3./2007). – Spoluautor a překladatel. (Další autoři: L. Benyovszky, M. Nitsche, J. Novotný, T. Ospálková, M. Pětová, M. Vrabec, R. Zika.)


Překlady

 • M. Heidegger, Chudoba. In: Vulgo, duben 2003. ISSN 1213-5518.

 • M. Heidegger, Poznámky k Původu uměleckého díla. In: Vulgo, květen 2003. ISSN 1213-5518.

 • M. Heidegger, Hölderlin a povaha básnění. In: Vulgo, červen 2003. ISSN 1213-5518.

 • Překlad citátů F. Nietzscheho z německého originálu in: Gilles Deleuze, Nietzsche a filosofie, přel. Josef Fulka a Čestmír Pelikán, Praha: Herrmann & synové, 2005. ISBN 80-239-4118-6. (Celkový podíl 5%).

 • L. Tengelyi, Jak se Heidegger „dobral k Ereignis“, in: Reflexe 30 (ISSN 0862-6901), str. 99-113.

 • Překlad citátů W. Benjamina, L. Moholy – Nagyho a dalších z německého originálu in: Georges Didi-Huberman, Ninfa moderna. Esej o spadlé drapérii, přel. Josef Fulka, Praha: FRA, 2010. (Celkový podíl 10%).

 • M. Heidegger, Dva dopisy Adolfu Portmannovi, in: Fenomenologické studie k prostorovosti 3., ed. Jaroslav Novotný, Praha: Ermat, 2007, ISBN 978-80-903086-9-5, str. 171-174.

 • Hans (Jean) Arp, Zádumčivé plameny (výbor), in: Host 7 (2009), ročník XXV, str. 93-99. ISSN 1211-9938.

 • Paul Klee: Kunst-Lehre. Nauka umění. Edice, překlad, poznámky. Praha: Togga, 2009. 136 str. ISBN 978-80-87258-17-0.

 • Hans Arp: Zádumčivé plameny. Překlad, studie. Praha: Togga, 2010. 80 str. ISBN 978-80-87258-36-1.

 • Rainer Maria Rilke: A já v plamenech (výbor z básní). Výbor, překlad a studie. Praha: Togga 2010. 79 str. ISBN 978-80-87258-37-8.

 • Martin Kolář, „Das Kriterium der Bewegung“, překlad studie/kapitoly do německého jazka, in: Moving Artists, ed. Michal Koleček, Dresden – Ústí nad Labem, 2010, str. 59-67. ISBN 978-80-7414-232-1.

 • Grenzen der Transzendenz. Sestavil, do němčiny přeložil a k vydání připravil Aleš Novák. Nordhausen: Verlag Traugott Bautz 2013. 221 s. ISBN 978-3-88309-854-8 (brož. výtisk), 978-3-88309-855-5 (váz. výtisk).

 • Martin Nitsche, Ortschaft des Seins. Zur Topologie des Seins bei Martin Heidegger, překlad z českého do německého jazyka, Würzburg: Königshausen & Neumann 2013. 128 str. ISBN 978-3-8260-5181-4.

 • Edmund Husserl, Filosofie jako přísná věda. Edice a překlad. Praha: Togga 2013. 96 str. ISBN 978-80-7476-035-8.

 • Peter Trawny, „Platónismus naruby“ u Heideggera a Badioua. In: Aleš Novák (ed.), Heidegger v dialogu. Praha: Togga 2013, str. 125-137. ISBN 978-80-7476-047-1.

 • Peter Trawny, Dimenze mlčení u Martina Heideggera. In: Aleš Novák (ed.), Heidegger v dialogu. Praha: Togga 2013, str. 185-200. ISBN 978-80-7476-047-1.

 • Holger Zaborowski, O podmínkách a možnostech humanismu – dnes. In: Aleš Novák (ed.), Heidegger v dialogu. Praha: Togga 2013, str. 167-184. ISBN 978-80-7476-047-1.

 • Holger Zaborowski, Věda, technika a zamyšlení nad „neužitečným“. Heideggerovo myšlení a jeho příspěvek k vědecko-teoretické reflexi sociálních věd (spolu s Janou Kružíkovou). In: Aleš Novák (ed.), Heidegger v dialogu. Praha: Togga 2013, str. 41-68. ISBN 978-80-7476-047-1.

 • Friedrich-Wilhelm von Herrmann, Kein systematischer Baustein des Denkens – philosophisch belanglos / Žádná systematická součást myšlení – filosoficky irelevantní, in: Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum IV/2014. K vydání připravil Aleš Novák. Praha: Togga 2014, s. 14-17. ISBN 978-80-7476-061-7.

 • Friedrich-Wilhelm von Herrmann, Heideggers »Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis)« und die Stellung der Metaphysik / Heideggerovy »Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis)« a pozice metafysiky, in: Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum IV/2014. K vydání připravil Aleš Novák. Praha: Togga 2014, s. 60-81. ISBN 978-80-7476-061-7.

 • Friedrich-Wilhelm von Herrmann, Pravda o myšlení Martina Heideggera. Sestavil a přeložil Aleš Novák. Supplementum 5 Ročenky pro filosofii a fenomenologický výzkum. Praha: Togga 2017. 110 s. ISBN 978-80-7476-115-7.

 • Francesco Alfieri, Kdo má Černého Petra v případu Heideggerových Černých sešitů? Zpráva o hlavních aktérech aktuální kontroverze, in: Filozófia 2018, č. 4 (roč. 73), s. 329-337. ISSN 0046-385X (print), 2585-7061 (online).

 • Edmund Husserl, Článek „Fenomenologie“ pro Encyclopædia Britannica, in: Teorie vědy, XLI, 2019, 1, s. 111-131.


Editorská činnost

 • K čemu dnes humanitní vědy? Jan Randák – Aleš Novák (eds.), Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze – Togga 2008.

 • Ročenka textů zahraničních profesorů 1/2007, Kateřina Mitasová – Aleš Novák (eds.), Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze – Togga 2008.

 • A. Novák, V. Zajíc, J. Pippich, Síla světa. Kapitoly k pojetí vztahu člověka a světa mezi Mikulášem Kusánským a G. W. F. Hegelem. Sestavil a k vydání připravil Aleš Novák. Praha: Togga 2009. 206 str. ISBN 978-80-87258-29-3.

 • Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum I/2011. K vydání připravil Aleš Novák. Praha: Togga 2011. 140 str. ISBN 978-80-87258-87-3.

 • Olga Čechová, Sladké jádro srdce. K vydání připravili Aleš Novák a Martin Kolář. Praha: Togga 2012, 101 str. ISBN 970-80-87258-60-6.

 • Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum II/2012. K vydání připravil Aleš Novák. Praha: Togga 2012, 170 str. ISBN 978-80-7476-004-4.

 • Grenzen der Transzendenz. Sestavil, uvedl, do němčiny přeložil a k vydání připravil Aleš Novák. Nordhausen: Verlag Traugott Bautz 2013. 221 s. ISBN 978-3-88309-854-8 (brož. výtisk), 978-3-88309-855-5 (váz. výtisk).

 • Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum III/2013. K vydání připravil Aleš Novák. Praha: Togga 2013, 245 str. ISBN 978-80-7476-036-5.

 • Heidegger v dialogu: Nové perspektivy interpretace myšlení Martina Heideggera. Sestavil, uvedl a k vydání připravil Aleš Novák, Praha: Togga 2014. 210 str. ISBN 978-80-7476-047-1.

 • Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum IV/2014. K vydání připravil Aleš Novák. Praha: Togga 2014, 188 str. ISBN 978-80-7476-061-7.

 • Nietzsche a (ne)přátelé. Sestavil, uvedl a k vydání připravil Aleš Novák, Praha: Togga 2015. 245 str. ISBN 978-80-7476-070-9.

 • Živá fenomenologie, sestavil a k vydání připravil Aleš Novák. Mimořádné číslo Filosofického časopisu 1/2015. Praha: Togga 2015. 152 str. ISSN 0015-1831. ISBN 978-80-7476-073-0.

 • Malebranche, Nicolas, Hledání pravdy I, II. K vydání připravil Aleš Novák. Praha: Togga 2017. ISBN 978-80-7476-119-5 (sv. 1), 978-80-7476-120-1 (sv. 2).

 • Fenomenologická ročenka 2019. K vydání připravil Aleš Novák, Praha: Togga 2019. 170 str. ISBN 978-80-7476-167-6.


Konference, workshopy, letní školy a veřejné přednášky

 • 6. června 1998: Mezinárodní fenomenologický work-shop na Universität Wien, příspěvek v německém jazyce na téma Zum Verhältnis von Welt und Ding im späten Denken Martin Heideggers (Vztah věci a světa v pozdním myšlení M. Heideggera). Přednáška v rámci zasedání Vídeň-Praha. Pořádala Gruppe Phänomenologie. Institut für Philosophie. Universität Wien, 6. 6. 1998.

 • 16. – 29. září. 2001: Internationale Sommerschule für Doktoranden, Eberhard-Karls Universität Tübingen: „Metaphysik und Metaphysikkritik“. Mezinárodní doktorandské kolokvium k antické filosofii na Eberharts-Karls-Universität v Tübingen, příspěvek v německém jazyce na téma Plótínovo zpracování problematiky kategorií.

 • 28. června 2004: mezinárodní konference Vztah kontinentální a analytické tradice ve 20. století pořádané v Zubrnicích UJEP v Ústí n.L., příspěvek na téma Proměněná koncepce naladěnosti v Heideggerových Příspěvcích k filosofii (sv. 65 Sebraných spisů). (Příspěvek je zařazen do sborníku ke konferenci jako Základní nálady jako základní dění lidské existence, in: Schizma filosofie 20. století, ed. P. Sousedík, M. Šimsa, M. Nitsche, Praha 2005, str. 205-217.)

 • 24. února 2005: konference „Filosofie jako způsob spirituality“, uspořádaná Katedrou filosofie PedF UJEP v Ústí n.L., příspěvek Spiritus, pneuma, duch, figura dělníka, publikováno in: Sborník příspěvků z konference „Filosofie jako způsob spirituality“, ERGO 2/2005 (ISSN 1212-8317), ÚJEP Ústí n.L., str. 19-32.

 • 5. května 2005: konference „Péče o tělo“, uspořádaná Katedrou filosofie PedF UJEP v Ústí n.L., příspěvek Péče o tělo v Nietzscheho myšlení jako metafysický obrat proti Platónovu programu péče o duši, publikováno in: Sborník příspěvků z konference „Péče o tělo“, ERGO 1/2005 (ISSN 1212-8317), ÚJEP Ústí n.L., str. 1-7.

 • 4. června 2005: Nietzsche: Čas vůle k moci, Konference „Nietzsche a člověk“, pořádané UK Fakulta humanitních studií v Praze (2. 6. – 4. 6. 2005) (Příspěvek je zařazen do sborníku ke konferenci pod titulem Jev, zdání a ukazování se jako dějinné určení povahy pravdivosti v myšlení F. Nietzscheho a E. Jüngera, in: Nietzsche a člověk. Kořeny filosofické antropologie v myšlení Friedricha Nietzscheho, ed. J. Kružík & J. Novotný, UK FHS, Praha 2005, ISBN 80-239-5355-9, str. 111-119.)

 • 5. ledna 2006: Genesis díla a dbalost předmětu, přednáška v rámci sympozia „Obrácený pohled“ věnovanému dílu prof. Jitky Svobodové, 5. 1. 2006 v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem. (Stejnojmenný příspěvek ve stejnojmenném sborníku ze sympozia v tisku.)

 • 7. června 2006: Kirké filosofů, přednáška v rámci mezinárodní konference Lévinas – Filosofie a výchova pořádané 7. 6. – 9. 6. 2006 na UK Fakultě humanitních studií v Praze. Příspěvek publikován jako: Kirké filosofů. Morálka, metafysika, nihilismus, in: Kružík, J./Novotný, K. (eds.) Emmanuel Lévinas. Filosofie a výchova. Ke stému výročí narození Emmanuela Lévinase, Univerzita Karlova v Praze – Fakulta humanitních studií, Edice Agora 2, Praha 2006, ISBN 80-239-8833-2, str. 170-184.

 • 14. – 17. ledna 2008: Proměna pojetí techniky jakožto dějinné podoby pravdy bytí podle Martina Heideggera. Od pojmu ‚die Machenschaft‘ k pojmu ‚das Ge-Stell‘. Přednáška v rámci 9. výjezdního interdisciplinárního sympozia Pře(d)programovaný svět v Nečtinech organizovaného Centrem mezioborových aktivit při Západočeské univerzitě v Plzni. – Přednáška typu „invited speaker“.

 • 4. února 2008: Spinozovo určení lidskosti: aneb „co je člověk, každý ví“. Přednáška v rámci mezioborového semináře Modré pondělky při Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. – Přednáška typu „invited speaker“.

 • 26. května 2008: Mundus et potestas. k ontologickým předpokladům pojetí světa jakožto moci na příkladu metafysiky Mikuláše Kusánského a Benedikta Spinozy na konferenci „Otevřenost světa a světatvornost člověka“ pořádané v Praze ve dnech 26. – 28. května 2008 Filosofickým ústavem AV ČR v.v.i. a Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

 • 14. prosince 2009: Tři sny mladého Descartesa z noci na sv. Martina 1619 aneb původ kartezianismu z ducha zjevení. Přednáška v rámci mezioborového semináře Modré pondělky při Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. – Přednáška typu „invited speaker“.

 • 26. dubna 2010: Zu Heideggers Auslegung der „Anlage“ als einer Interpretation von „Anwesen“. Přednáška pro Institut für Phänomenologische Forschung na Philosophisches Seminar, Bergische Universität Wuppertal (Německo) v rámci projektu Master-Mundus Europhilosophie.

 • 31. října 2012: Funkce imaginace v Pravidlech pro vedení rozumu René Descartesa. Vyžádaná přednáška v rámci mezinárodní konference „Obrazotvornost: fantasia – imaginatio – Einbildungskraft“ pořádané v Praze Centrem pro fenomenologický výzkum Univerzity Karlovy v Praze ve dnech 31. 10. – 2. 11. 2012. – Přednáška typu „invited speaker“.

 • 22. listopadu 2012: Význam krásy – Fenomenologie uměleckého díla. Vyžádaná přednáška v rámci mezinárodní konference „Krása významu – The Beauty of Meaning“ pořádané na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ve dnech 22. – 23. listopadu 2012. – Přednáška typu „invited speaker“.

 • 12. dubna 2013: Obraz prostoru: Martin Heidegger a Eduardo Chilida. Vyžádaná přednáška v rámci mezinárodní konference „Obraz v prostoru: Reflexe sociální a kulturní funkce umění“ pořádané na Filozofické fakultě a Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ve dnech 10.-12. dubna 2013. – Přednáška typu „invited speaker“.

 • 15. května 2013: Descartesovo pojetí mathesis vniversalis a Heideggerovo pojetí mathématické povahy novověké vědy. Vyžádaná přednáška pro Národní technickou knihovnu Praha. – Přednáška typu „invited speaker“.

 • 11. září 2014: Filosof a jeho stín: K Heideggerovým »Schwarze Hefte« (1931-1938). Přednáška v rámci konference Živá fenomenologie pořádané na Univerzitě Karlově v Praze ve dnech 10. – 11. září 2014. – Přednáška typu „invited speaker“.

 • Příprava a organizace konference Živá fenomenologie pořádané na Univerzitě Karlově v Praze ve dnech 10. – 11. září 2014.

 • 18. května 2016: K filosofii smíru. Vyžádaná přednáška pro Katedru filosofie na Univerzitě Pardubice.

 • Příprava a organizace konference Malum: pokusy o filosofické tematizace zla pořádané na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy dne 16. února 2017.

 • 6. března 2017: Fenomenologická interpretace významu barev v básni Žalm Georga Trakla. Vyžádaná přednáška pro Společnost pro fenomenologickou filosofii a psychoanalýzu.

 • 15. března 2017: Nietzschův Zarathustra a věčný návrat téhož. Vyžádaná přednáška pro Katedru filosofie na Univerzitě Pardubice.

 • 26. dubna 2017: Nietzscheho variace na hobbesovské téma v pojednání O pravdě a lži ve smyslu nikoli morálním. Vyžádaná přednáška pro workshop Filosofie v horách VII: „Pravda a nepravda. Pravda a lež“, který ve dnech 24. – 27. dubna 2017 uspořádala katedra filosofie na Univerzitě Pardubice.

 • Organizace workshopu „Husserlovo dědictví“ u příležitosti 80. výročí úmrtí E. Husserla konaného dne 27. 4. 2018.

 • 27. dubna 2018: Vědecká filosofie, světový názor a „Tiefsinn“: tři podoby filosofie v Husserlově článku Filosofie jako přísná věda. Přednáška v rámci workshopu Husserlovo dědictví u příležitosti 80. výročí úmrtí E. Husserla konaného dne 27. dubna 2018 v Praze.

 • Organizace konference „Dvě století Karla Marxe“ u příležitosti 200. výročí narození K. Marxe konané ve dnech 4. – 5. 5. 2018.

 • 5. května 2018: Marxovo místo v Heideggerových „dějinách bytí“. Myšlenkový experiment. Přednáška v rámci konference Dvě století Karla Marxe u příležitosti 200. výročí narození K. Marxe konané ve dnech 4. – 5. května 2018 v Praze.

 • Organizace a provedení Letní školy filosofické antropologie „Kantovy antropologické spisy“ konané v Praze ve dnech 10. července, 24. července, 7. srpna, 21. srpna, 4. září 2018. Ve spolupráci s Jakubem Chavalkou.

 • 11. října 2018: Enthusiasmus, imaginace a intuice: stupně poznání u mladého Descarta. Přednáška na kongresu Slovenského filozofického združenia pri Slovenskej akadémii vied s názvem Intuícia a imaginácia vo filozofii a vede konané ve dnech 10. – 12. října 2018, Stará Lesná, Slovensko.

 • 11. prosince 2018: jednodenní workshop Translating as an Event: A Workshop with Daniela Vallega-Neu na téma překládání Heideggerových Příspěvků k filosofii společně s Danielou Vallega-Neu (Oregon University, Eugene, USA).

 • 4. dubna 2019: 30 let od vydání Heideggerových Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis). Vyžádaná přednáška pro Katedru filosofie výchovy Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.

 • 1. června 2019: přednáška „Marx’s Place Within Heidegger’s History of Beyng“ na kongresu British Society for Phenomenology v Manchesteru (31.5. – 2.6. 2019).

 • 18. června 2019: přednáška „Bolest jako čistý sebe-prožitek subjektivity člověka: K pojednání O bolesti Ernsta Jüngera“ v rámci pravidelných seminářů Společnosti pro filosofickou antropologii.

 • Organizace a provedení 2. Letní školy filosofické antropologie „K Herderovu Pojednání o původu řeči“ konané v Praze ve dnech 22. – 24. července. Ve spolupráci s Jakubem Chavalkou. Celkem byly prosloveny tři přednášky: 1) „Pojetí přírodního zákona u Kanta“; 2) „Hobbes, Kant a Herder v Nietzscheho pojednání O pravdě a lži ve smyslu nikoli morálním“; 3) „Je řeč původně spíše chatrč, nebo „dům bytí“? Herder, Hölderlin, Heidegger a Celan“.

 • 3. srpna 2019: „Hegelovo pojetí práce“. Přednáška pro studentský filosofický spolek Koridor ve Stachově u Blšan.

 • 26. srpna 2019: „Nietzsche as the Philosopher of the Affirmation of Life“. Přednáška pro Prague Philosophy Summer School pořádané v Praze ve dnech 22. – 27. srpna 2018.

 • 24. září 2019: „Cesty, nikoli díla: ke 130. výročí narození Martina Heideggera a 30. výročí od vydání jeho spisu Beiträge zur Philosophie (vom Ereignis)“ v Praze pro Společnost pro filosofickou antropologii.

 • 18. listopadu 2019: „Olympica: ke 400. výročí Descartových svatomartinských snů v roce 1619“ v Praze pro Společnost pro fenomenologickou filosofii a psychoterapii.

 • 15. února 2020: „Romance a láska bez těla: Hölderlinův ‚román‘ Hyperion v kontextu filosofie německého romantismu“ ve Stachově pro spolek Koridor.

 • 9. března 2020: „Co je člověk? U příležitosti 250. výročí narození Friedricha Hölderlina“ v Praze pro Společnost pro fenomenologickou filosofii a psychoterapii.

 • 11. května 2020: „Cesty, nikoli díla: K Heideggerovu spisu Beiträge zur Philosophie (vom Ereignis)“ v Praze pro Společnost pro fenomenologickou filosofii a psychoterapii.

 • Organizace a provedení 3. Letní školy filosofické antropologie u příležitosti 250. výročí narození G. W. F. Hegela a F. Hölderlina, jako i 245. výročí narození F. J. W. Schellinga konané v Praze dne 27. srpna 2020. Přednáška s názvem: „Nejstarší systémový program německého idealismu a Hölderlinova verze z ‚románu‘ Hyperión“.

 • 19. listopadu 2020: „Umění je být završené Já“: koncept sférického člověka v myšlení Georga Friedricha Phillipa von Hardenberga alias Novalise v rámci konference UNESCO Philosophy Day 2020 v Prešově.

Stipendia a ocenění

 • Stipendium Vzdělávací nadace Jana Husa pro rok 2008/2009.

 • 2011 – Univerzitní ocenění v rámci soutěže „Vysoce kvalitních monografií na Univerzitě Karlově v Praze s vročením 2009“ za publikaci „Být napřed všemu odloučení: Fenomenologická interpretace Elegií z Duina R. M. Rilka“.

Účast na řešení grantových a vědecko-výzkumných úkolech

 • VZ MSM 119070001, „Antropologie lidské komunikace“, Univerzita Karlova v Praze – Fakulta humanitních studií, 2000-2004, spoluřešitel.

 • VZ MSM 0021620843, „Antropologie komunikace a lidské adaptace“, Univerzita Karlova v Praze – Fakulta humanitních studií, 2005-2011, spoluřešitel.

 • GAČR 401/05/2558, „Filosofické předpoklady antropologického významu prostoru“, hlavní řešitel Ladislav Benyovszky, 2005-2007, spoluřešitel.

 • GAČR 201 664, „Filosofické předpoklady antropologického významu času“, hlavní řešitel Jaroslav Novotný, 2009-2011, spoluřešitel.

 • Specifický vědecký výzkum Univerzity Karlovy v Praze, „Limity Transcendence“, 2012. Hlavní řešitel.

 • Univerzitní centrum excelence Univerzity Karlovy v Praze: „Centrum fenomenologického výzkumu“, 2012-2016, hlavní řešitel – ředitel centra.

 • Specifický vědecký výzkum Univerzity Karlovy v Praze, „Nietzsche a (ne)přátelé“, 2014. Hlavní řešitel.

Členství v odborných komisích

 • Předseda ediční řady vita intellectiva při nakladatelství Togga (Praha). Další členové rady: prof. Miroslav Petříček (FAMU, Praha), doc. Karel Thein (FF Univerzity Karlovy v Praze), doc. Roman Dykast (HAMU, Praha), Josef Fulka, Ph.D. (Filosofický ústav AV ČR, Praha); Martin Kolář, Ph.D. (FUD UJEP v Ústí n. Labem).

 • V roce 2013 člen hodnotícího panelu 401 (Filosofie a theologie) Grantové agentury ČR.

 • Od roku 2018 člen Editorial Advisory Board časopisu Heidegger-Studies.Poslední změna: 16. květen 2023 10:54 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Navazující magisterský studijní program

Filosofie v kontextu humanitních věd

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


garant studijního programu


tajemnice


Všechny kontakty


Jak k nám