doc. Mgr. Jan Bierhanzl, Ph.D.


Oborové zaměření: Současná francouzská filosofie, etika a politická filosofie, estetika.


Vyučované kurzy: v SIS.


Přehled dosaženého vzdělání

 • 2009 – 2012: Ph.D. v oboru Filosofie, co-tutelle na Université de Bourgogne à Dijon a na FF UK. Disertace: Etika a významovost u pozdního Levinase. Školitelé: prof. Pierre Rodrigo a Doc. Karel Novotný (doktorát pod dvojím vedením podporovaný stipendiem francouzské vlády). Summa cum laude.

 • 2002 – 2008: Mgr. na FF UK, Obory: Filosofie a Romanistika


Akademická pracoviště

 • 2010-současnost: vědecký pracovník, Filosofický ústav AV ČR

 • 2012-současnost: odborný asistent, Fakulta humanitních studií FHS UK


Přehled zahraničních stáží a pobytů

 • 2010 – 2012: co-tutelle na Université de Bourgogne à Dijon

 • 4 krátkodobé badatelské pobyty na University of Antverp, 2011, 2015, 2017 a 2019.

 • 2019 – 2020: stipendium Fulbrightovy komise, State College, PA, USA


Přehled řešených či spoluřešených grantů

 • 2019-2021: člen řešitelského týmu grantu GAČR „Hudba a obraz v myšlení dvacátého století“.

 • 2016-2018: člen řešitelského týmu grantu GAČR „Za fenomenologii sociality“

 • 2014-2016: Postdoktorský projekt Slabé jednání (etika a politické myšlení) v rámci Programu mzdové podpory postdoktorandů na pracovištích AVČR (2014-2016)

 • 2009-2014 člen řešitelského týmu grantu GAČR „Filosofické výzkumy tělesnosti – transdisciplinární perspektivy“

 • 2012-2014: člen badatelského týmu projektu podpory mezinárodní spolupráce „Relevance subjektivity. Otázky fenomenologického přístupu k tématům humanitních věd“.

 • Filosofický Ústav Slovenské Akademie Věd – projekty bilaterální spolupráce s Filosofickým ústavem AV ČR, člen týmu:

  Na hranicích fenomenologie I (2010-2012)

  Na hranicích fenomenologie II (2013-2015)


Členství v redakčních, edičních a vědeckých radách

 • Od roku 2016 řídím spolu s Joem Feinbergem edici Emancipace a kritika v nakladatelství Filosofia.


Ocenění vědeckou komunitou

 • V roce 2015 získal Prémii Otto Wichterleho za mimořádný vědecký výkon mladých badatelů do 35 let.


Publikace

Vědecké monografie

 • BIERHANZL, Jan. Estetika ambiguity. Praha: Karolinum, 2021 (forth.).

  Recenze: KUBALÍK, Štěpán. J. Bierhanzl, Estetika ambiguity. REFLEXE. 2022, (62), 197-205. ISSN 2533-7637. Dostupné z: doi:10.14712/25337637.2022.27

 • BIERHANZL, Jan. L´action faible: de l´éthique à la politique. Paris: Hermann, 2018. Le bel aujourd´hui. ISBN 978-2-7056-9747-1.

  Recenze: COLIN, Yoann. Prolonger la pensée levinassienne. Nonfiction.fr [online]. [Citováno 2020-02-27]. Dostupné z: https://www.nonfiction.fr/article-9711-prolonger-la-pensee-levinassienne.htm.

 • BIERHANZL Jan. La rupture du sens. Corps, langage et non-sens dans la pensée de la signifiance éthique d'Emmanuel Levinas. Paris: Mimésis, 2014. ISBN 978-88-575-2370-5.

  Recenze: KUCHTOVÁ, Alžbeta. Jan Bierhanzl: La rupture du sens. Filosofický časopis. 2018, 66(4), 628-631. ISSN 0015-1831.


Editorství kolektivní monografie / speciálního čísla časopisu

 • BIERHANZL, Jan, COOLS, Arthur, guest eds. Aesthetic Investigations. Vol. 5 No. 2 (2022): Special Issue: Arts, Ontology, and Politics: https://aestheticinvestigations.eu/issue/view/724.

 • BIERHANZL, Jan, ORT, Jakub, eds. Ernst Bloch. Filosofie naděje. Výbor z díla. Praha: Filosofia, 2022. Emancipace a kritika, 7. ISBN 978-80-7007-734-4.

 • BIERHANZL, Jan, FOLETTI, Ivan. Je ne suis pas fou. La création comme relation à l'autre. Lyon: Chronique Sociale 2010. ISBN 978-2-85008-819-3.

 • BIERHANZL, Jan, NOVOTNÝ, Karel. Za hranicemi tváře. Levinas a socialita. Mimořádné číslo Filosofického časopisu, 2/2014. ISSN 0015-1831, ISBN 978-80-7007-428-2.

 • BIERHANZL, Jan, FULKA, Josef. Le rêve. Speciální číslo časopisu Ostium, 3/2016. ISSN 1336-942X.


Části monografických publikací (vč. kapitol v kolektivních monografiích)

 • BIERHANZL, Jan. „De l´existence à l’existant“, in: Levinas Handbuch, René Dausner, Christian Rößner, Jakub Sirovátka eds, De Gruyter, vyjde 2024.

 • BIERHANZL, Jan, ORT, Jakub. Úvod. Utopie mezi realitou a možností. In: BLOCH, E., ed. Filosofie naděje. Výbor z díla. Praha: Filosofia, 2022, s. 11-36. Emancipace a kritika, 7. ISBN 978-80-7007-734-4.

 • BIERHANZL, Jan. „Le travail, l´oeuvre et le temps”. In : Matteo Vincenzo d´Alfonso, Pierre-François Moreau (edd.). Phénoménologie et marxisme. Lyon : ENS éditions 2021. ISBN 979-10-362-0288-9, s. 205-228.

 • BIERHANZL, Jan. „Ideology, Literature, and Philosophy: Levinas as a Reader of Léon Bloy”. In: Michael Fagenblat, Arthur Cools (edd.). Levinas and Literature: New Directions. Berlin/Boston: De Gruyter 2021. ISBN 978-3-11-066892-6, s. 209-222.

 • BIERHANZL, Jan. „Dokumentarismus jako eticko-politický postoj”. In: Alžběta Bačíková, Filip Cenek, Tomáš Javůrek, Barbora Trnková (edd.). Post Fake Turn. Brno: FAVU VUT 2017. ISBN 978-80-214-5587-0, s. 10-18.  

 • BIERHANZL, Jan. „Tvář je protržením smyslového: Adriena Šimotová a Emmanuel Levinas”. In: Pavel Brunclík (ed.). Adriena Šimotová 2016/1. Praha: Nadační fond Adrieny Šimotové a Jiřího Johna 2019, s. 73-85.

 • BIERHANZL, Jan. „Tvář a její politické rámy: Emmanuel Lévinas a Judith Butlerová”. In Ondřej Sikora, Jakub Sirovátka (edd.). Lévinas v konfrontaci. Praha: OIKOYMENH 2019, s. 246-257.

 • BIERHANZL, Jan. „Ethique, folie et exclusion: Le dernier Levinas et le premier Foucault“. In: Danielle Cohen-Levinas, Alexander Schnell (edd.). Relire Autrement qu'être ou au-delà de l'essence d'Emmanuel Levinas. Paris: Librairie philosophique J. Vrin 2016. ISBN 978-2-7116-2724-0, s. 187-198.

 • BIERHANZL, Jan. „Ethique et institution dans les théories d'Yves Aulas“. In: Pierre Ancet, Noël-Jean Mazen (edd.). Ethique et handicap. Bordeaux: Les Etudes Hospitalières 2011. ISBN 978-2-84874-245-8, s. 327-336.

 • BIERHANZL, Jan. „L´absurdité de l´il y a comme modalité de la signifiance éthique? Sens et non-sens dans Autrement qu´etre ou au-dela de l´essence“. In: Flora Bastiani, Svetlana Sholokhova (edd). Rencontrer l´imprévisible. A la croisée des phénoménologies contemporaines. Argenteuil: Le Cercle herméneutique 2013. ISBN 978-2-917957-19-6, s. 85-92.

 • BIERHANZL, Jan. „Le langage c´est l´éthique“. In: Sylviane Couyault (ed.). Fictions et verités assassines. Clermont-Ferrand: Universite Blaise Pascal 2013. ISBN 978-2-84516-618-9, s. 373-378.


Recenzované články

a) v periodikách v databázi Web of Science (uvádí se hodnota IF, pokud existuje)

 • BIERHANZL, Jan. „Weak action.“ Philosophy today, 2021, 65,1, ISSN 0031-8256, s. 37-47.

 • BIERHANZL, Jan. „Uprchlík a holý život.“ Filosofický časopis, 2017, 65, 1, ISSN 0015-1831, s. 3-13.

 • BIERHANZL, Jan. „Ontologie a ideologie ženství: Levinas a feminismus“. Filosofický časopis, 2018, 66, 2, ISSN 0015-1831, s. 285-298.

 • BIERHANZL, Jan. „Pohladit, nebo podat ruku. Levinas a Merleau-Ponty o tělesném původu řeči”. Filosofický časopis, 2011, 59, 7, ISSN 0015-1831, s. 157-166.

 • BIERHANZL, Jan. „Práce a dílo. Levinas, Arendtová a Marxismus”. Filozofia, 2017, 72, 1, ISSN 0046-385X, s. 46-53.

 • BIERHANZL, Jan. „Slabé jednání”. Filosofický časopis, 2014, 62, mimořádné číslo 2, ISSN 0015-1831, s. 71-81.

 • BIERHANZL, Jan. „Stopa upřímnosti slov. Pokus o přiblížení rozdílu mezi tím, co říkám a říkáním samým u pozdního Levinase”. Filozofia, 2013, 68, suppl.1, ISSN 0046-385X, 16-24. 

 • BIERHANZL, Jan. „Význam jako jeden-pro-druhého. Etická významovost a identita subjektu u pozdního Levinase”. Filozofia, 2011, 66, suppl. 1, ISSN 0046-385X, s. 228-237.

 • BIERHANZL, Jan. „Etika a politika těla“. Filozofia, 2015, 70, 9, ISSN 0046-385X, s. 770-777.

 • BIERHANZL, Jan. „Signifiance éthique et corporéité dans Autrement qu’être ou au-delà de l’essence“. Studia Phaenomenologica, 2012, 12, 1, ISSN 1582-5647, s. 85-107.

b) v periodikách v databázi SCOPUS (uvádí se hodnota SJR, pokud existuje)

 • BIERHANZL, Jan, COOLS, Arthur. „Arts and Politics: What Has Ontology to Do With It?“, BIERHANZL, Jan, COOLS, Arthur, guest eds. Aesthetic Investigations. Vol. 5 No. 2 (2022): Special Issue: Arts, Ontology, and Politics: https://aestheticinvestigations.eu/issue/view/724, s. 111-115.

 • BIERHANZL, Jan, „The Disobedience of Seeing. Steyerl, Foucault, Butler“, BIERHANZL, Jan, COOLS, Arthur, guest eds. Aesthetic Investigations. Vol. 5 No. 2 (2022): Special Issue: Arts, Ontology, and Politics: https://aestheticinvestigations.eu/issue/view/724, s. 116-128.

 • BIERHANZL, Jan. „Slabé jednání: od etiky k politice a zase zpátky,“ Reflexe: Filosofický časopis, 2019, 56, ISSN 0862-6901, s. 175-179.

 • BIERHANZL, Jan. „Marxova ontologie smyslového,“ Svět literatury, 2019, 29, 59, ISSN  2336–6729, s. 174-180.

c) v periodikách v databázi ERIH nebo ERIH Plus (uvádí se kategorie, pokud existuje)

 • BIERHANZL, Jan. „Ethique, justice et utopie“, Discipline Filosofiche, 2014, XXIV, 1, ISSN1591-9625, s. 193-207.

 • BIERHANZL, Jan. „Reve et action: Bloch, Heidegger et Levinas“, Ostium – internetový časopis pre humanitné vedy, 2016, 12, 3, ISSN 1336-6556, s. 1-6.

 • BIERHANZL, Jan. „Aucun oeil ne l'a vu. Sur une force étrange d'agir pour les choses lointaines d'apres Levinas“, Ostium – internetový časopis pre humanitné vedy, 2015, 11, 2, ISSN 1336-6556, s. 1-7.

 • BIERHANZL, Jan. „Mluvící subjekt v Jinak než být: od desintegrace k jedinečnosti,“ Ostium – internetový časopis pre humanitné vedy“, 2010, 6, 4, ISSN 1336-6556, s. 1-7.

 • BIERHANZL, Jan. „Myslet, tj. myslet ve dvou: Yves Aulas a Levinas,“ Ostium – internetový časopis pre humanitné vedy, 2011, 7, 4, ISSN 1336-6556, s. 1-8.

*Uvádí se stav k roku vydání článku. Vyšel-li např. v roce 2012 článek v časopise, který byl v roce 2013 zařazen do databáze ERIH, ale v roce 2012 patřil pouze mezi recenzované časopisy, uvádí se v kategorii recenzovaných časopisů.

** Pokud časopis patří do více než jedné z uvedených kategorií, uvádí se pouze v kategorii nejvyšší (a > b > c).


Recenzované články v ostatních recenzovaných periodikách

a) domácích

 • BIERHANZL, Jan. „Zranitelnost a performativita: Judith Butlerová hovoří s Hannah Arendtovou”, ArteActa, 2019, 2, 3, ISSN 2571-1695, s. 99-110.

 • BIERHANZL, Jan. „L'exotisme de l'art. Réalité sans monde. Le jeune Levinas. Romanica Olomucensia“, 2010, 22, Suppl.1, ISSN 1803-4136, s. 9-12.

b) zahraničních

 • BIERHANZL, Jan. „Penser, c'est penser a deux. Yves Aulas et Levinas“, Le Carnet Psy, 2012, 18, 159, ISSN 1260-5921, s. 53-57.


Ostatní (nerecenzované) články, úvodníky, recenze, zprávy aj. v periodikách

 • BIERHANZL, Jan. „Nenásilí jako ideál a praxe“, Kontradikce, 2020, 4, 1, ISSN 2570-7485, s. 211-215.


Články v recenzovaných sbornících

 • BIERHANZL, Jan. „Jiří Pechar a neodlučitelná jednota svobody a tvůrčí i lidské kázně“. In: Česká literatura. Časopis pro literární vědu, Rok 2022, ročník 70, číslo 6, s. 806 – 808.

 • BIERHANZL, Jan. „L'enfant et la temps. Levinas et les frères Dardenne“. In: Jan Drengubiak (ed.). L'enfant. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2017. ISBN 978-80-555-1921-0, s. 107-115.

 • BIERHANZL, Jan. „Realita a její stín. Levinas o uměleckém díle”. In: Robert Karul, Matúš Porubjak (edd.). Realita a její stín. Bratislava: SFZ při SAV 2009, ISBN 978-80-970303-0-8, s. 27-33.


Překlady

 • LEVINAS, Emmanuel. Objevování existence podle Husserla a Heideggera, přeložili Jan Bierhanzl, Josef Fulka a Karel Novotný, Červený kostelec: Pavel Mervart, 2014. ISBN 978-80-7465-127-4.

 • BADIOU, Alain. Třetí nástin manifestu afirmacionismu. In revue Tvar, 2013, 1 a 2. ISSN 0862-657 X.


Články v denním tisku

 • Články v časopisech Protestant, H7O, Academix a v internetových denících A2larm a Deník Referendum.


Poslední změna: 18. květen 2023 11:07 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Navazující magisterský studijní program

Filosofie v kontextu humanitních věd

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


garant studijního programu


tajemnice


Všechny kontakty


Jak k nám