Mgr. Jan Bierhanzl, Ph.D.


Oborové zaměření: Současná francouzská filosofie, etika a politická filosofie, estetika.


Vyučované kurzy: v SIS.


Přehled dosaženého vzdělání

 • 2009 – 2012: Ph.D. v oboru Filosofie, co-tutelle na Université de Bourgogne à Dijon a na FF UK. Disertace: Etika a významovost u pozdního Levinase. Školitelé: prof. Pierre Rodrigo a Doc. Karel Novotný (doktorát pod dvojím vedením podporovaný stipendiem francouzské vlády). Summa cum laude.

 • 2002 – 2008: Mgr. na FF UK, Obory: Filosofie a Romanistika


Akademická pracoviště

 • 2010-současnost: vědecký pracovník, Filosofický ústav AV ČR

 • 2012-současnost: odborný asistent, Fakulta humanitních studií FHS UK


Přehled zahraničních stáží a pobytů

 • 2010 – 2012: co-tutelle na Université de Bourgogne à Dijon

 • 4 krátkodobé badatelské pobyty na University of Antverp, 2011, 2015, 2017 a 2019.

 • 2019 – 2020: stipendium Fulbrightovy komise, State College, PA, USA


Přehled řešených či spoluřešených grantů

 • 2019-2021: člen řešitelského týmu grantu GAČR „Hudba a obraz v myšlení dvacátého století“.

 • 2016-2018: člen řešitelského týmu grantu GAČR „Za fenomenologii sociality“

 • 2014-2016: Postdoktorský projekt Slabé jednání (etika a politické myšlení) v rámci Programu mzdové podpory postdoktorandů na pracovištích AVČR (2014-2016)

 • 2009-2014 člen řešitelského týmu grantu GAČR „Filosofické výzkumy tělesnosti – transdisciplinární perspektivy“

 • 2012-2014: člen badatelského týmu projektu podpory mezinárodní spolupráce „Relevance subjektivity. Otázky fenomenologického přístupu k tématům humanitních věd“.

 • Filosofický Ústav Slovenské Akademie Věd – projekty bilaterální spolupráce s Filosofickým ústavem AV ČR, člen týmu:

 • Na hranicích fenomenologie I (2010-2012)

 • Na hranicích fenomenologie II (2013-2015)


Členství v redakčních, edičních a vědeckých radách

 • Od roku 2016 řídím spolu s Joem Feinbergem edici Emancipace a kritika v nakladatelství Filosofia.


Ocenění vědeckou komunitou

 • V roce 2015 získal Prémii Otto Wichterleho za mimořádný vědecký výkon mladých badatelů do 35 let.


Publikace (výběr nejvýznamnějších)

Monografie

 • Bierhanzl, Jan. Estetika ambiguity. Praha: Karolinum, 2021 (forth.).

 • Bierhanzl, Jan. L´action faible: de l´éthique à la politique. Paris: Hermann, 2018. Le bel aujourd´hui. ISBN 978-2-7056-9747-1.

 • Bierhanzl, Jan. La rupture du sens. Corps, langage et non-sens dans la pensée de la signifiance éthique d'Emmanuel Levinas. Paris: Mimésis, 2014. ISBN 978-88-575-2370-5.


Články v recenzovaných časopisech / kapitoly v kolektivních monografiích

 • Bierhanzl, Jan. Weak Action: Butler as a Reader of Levinas and Arendt. In: Philosophy Today, Volume 65, Issue 1 (Winter 2021), p. 37-47.

 • Bierhanzl, Jan. Ideology, Literature and Philosophy: Levinas as a Reader of Léon Bloy. In: Fagenblat, M., Cools, A., eds. Levinas and Literature: New Directions. Berlin / Boston: De Gruyter, 2021, p. 209-222.

 • Bierhanzl, Jan. Le travail, l’oeuvre et le temps. Levinas, Bloch et Kosík. In: d´Alfonso, M., Moreau, P.-F., eds. Phénoménologie et marxisme. Lyon: ENS éditions, 2021, p. 205-228.

 • Bierhanzl, Jan. Tvář a její politické rámy: Emmanuel Lévinas a Judith Butlerová. In: SIKORA, O., SIROVÁTKA, J., eds. Lévinas v konfrontaci. Praha: OIKOYMENH, 2019, p. 246-257. Mathésis, 15. ISBN 978-80-7298-268-4.

 • Bierhanzl, Jan. Ethique, folie et exclusion: Le dernier Levinas et le premier Foucault. In: COHEN-LEVINAS, D., SCHNELL, A., eds. Relire Autrement qu'être ou au-delà de l'essence d'Emmanuel Levinas. Paris: Librairie philosophique J. Vrin, 2016, p. 187-198. Problèmes et controverses. ISBN 978-2-7116-2724-0.

 • Bierhanzl, Jan. Signifiance éthique et corporéité dans Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. Studia Phaenomenologica. 2012, 12(1), p. 85-107. ISSN 1582-5647.


Ediční práce na kolektivních monografiích a speciálních číslech

 • Bierhanzl, Jan, Foletti, I. Je ne suis pas fou. La création comme relation à l'autre. Lyon: Chronique Sociale, 2010. Comprendre les personnes. ISBN 978-2-85008-819-3.

 • Bierhanzl, J. – Novotný, K.: Za hranicemi tváře. Levinas a socialita. Speciální číslo Filosofického časopisu, 2/2014.

 • Bierhanzl, J. – Fulka, J.: Le rêve. Speciální číslo časopisu Ostium, 3/2016.


Překlady

 • E. Levinas, Objevování existence podle Husserla a Heideggera, s J. Fulkou a K. Novotným, Pavel Mervart, 2014.

 • A. Badiou, Třetí nástin manifestu afirmacionismu, in revue Tvar, 1 a 2/2013.Poslední změna: 7. červen 2021 14:43 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Navazující magisterský studijní program

Filosofie v kontextu humanitních věd

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


garant studijního programu


tajemnice


Všechny kontakty


Jak k nám